วสท. ประกาศความพร้อมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ชูแนวคิด “Engineering for Society”
06 Jul 2018

          วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ประกาศความพร้อมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 (National Engineering 2018) งานสัมมนาวิชาการ และแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรรมวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย ภายใต้แนวคิด “Engineering for Society” โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศแห่งอนาคต ขานรับนโยบายรัฐบาลปฏิรูปประเทศยุคใหม่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา เพื่อยกระดับสังคมสู่สมาร์ทไลฟ์ สมาร์ทเนชั่น อย่างยั่งยืน กำหนดการจัดงานวันที่ 1 ถึง 3 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี เตรียมพบเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตและสังคมไทยไปสู่สังคมอัจฉริยะ

 


          ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ตลอด 75 ปีแห่งการดำเนินงานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)เรามีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความก้าวหน้าแห่งวิชาชีพวิศวกรรมด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการวิจัย ปรับปรุงมาตรฐานและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสังคม เพื่อให้วิชาชีพวิศวกรรมก้าวหน้า ทันสมัย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนดำเนินงานสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมศักยภาพภาคส่วนต่างๆของประเทศด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชนกำลังอยู่ในช่วงดิจิทัลทรานฟอร์มเมชั่น (Digital Transformation) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง, ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) และแมชชีน เลิร์นนิ่ง (Machine Learning) เข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตไปสู่สังคมอัจฉริยะหรือสมาร์ทไลฟ์ สมาร์ทซิตี้ ที่อำนวยความสะดวกให้ชีวิตง่ายขึ้น การลดใช้พลังงานฟุ่มเฟือยเป็นพลังงานทดแทน การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดโมเดลธุรกิจที่ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน และในปีนี้เราจึงได้จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Engineering for Society” เพื่อแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมวิศวกรรมสร้างสรรค์จะเป็นหนึ่งในตัวจักรสำคัญที่สนับสนุนการปฏิรูปประเทศในภาคส่วนต่างๆ เพื่อยกระดับสังคมไปสู่สมาร์ทซิตี้ สมาร์ทเนชั่น”

 


          ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 เปิดเผยว่า “การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 (National Engineering 2018) ครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 13 ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี ในปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จอย่างมากในการปลุกกระแสความตื่นตัวในด้านความรู้เรื่องเทคโนโลยีวิศวกรรม และความสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีการจัดเสวนาอัพเดทองค์ความรู้มาตรฐานวิศวกรรม และเทรนด์


          เทคโนโลยีวิศวกรรมของโลก จำนวน 50 หัวข้อ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งวิศวกร, และผู้สนใจเทคโนโลยีเข้าร่วมฟังเสวนากว่า 8,500 คน และจากวิศวกรอาเซียนและต่างชาติอีก 1,500 คน และในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 (National Engineering 2018) ครั้งนี้ จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Engineering for Society ; Smart Engineering, Smart Life, Smart Nation” เพื่อเป็นศูนย์กลางอัพเดทเทรนด์นวัตกรรมวิศวกรรม แลกเปลี่ยน ทบทวนและพัฒนามาตรฐานวิศวกรรม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีวิศวกรรมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สะท้อน

 


          เทรนด์การเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์มนุษย์ในอนาคต และเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้าไปสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศแนวใหม่ นอกจากนี้งานวิศวกรรมแห่งชาติยังมีเวทีเสวนาระดับนานาชาติ (International Forum) ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อัพเดทเทรนด์วิศวกรรมจากผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรทั่วโลกมารวมไว้ในงานเดียว ซึ่งจัดให้มีการเสวนาถึง 72 หัวข้อ เกี่ยวกับความก้าวล้ำของวงการวิชาชีพวิศวกรรมในการเป็นฟันเฟืองสนับสนุนการปฏิรูปประเทศสู่ New S-Curve เพื่อสอดรับนโยบาย 4 กระทรวงหลักในการขับเคลื่อนประเทศแนวใหม่ โดยในงานมีการปาฐากถาพิเศษเพื่อทราบยุทธศาสตร์แห่งชาติตามนโยบายทั้ง 4 กระทรวง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ยุทธศาสตร์คมนาคม โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม, ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม และยุทธศาสตร์พลังงาน โดย ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นบทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีวิศวกรรมในการช่วยผลักดันประเทศให้ขับเคลื่อนไปด้วยปัญญาและสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกได้ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าการลงทุนไว้กว่า 5 ล้านล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ระดับจีดีพี (GDP) ของประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี อันเป็นสัญญาณว่าผู้ประกอบการวิศวกรรมต้องเร่งปรับตัวในการพัฒนานวัตกรรมตามกระแสเทรนด์โลกเพื่อเป็นซัพพลายสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ทั้งเมกะโปรเจค และผู้ประกอบการรายย่อย (SME) เพื่อร่วมเดินหน้าปฏิรูปและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่สมาร์ทซิตี้ สมาร์ทเนชั่น ตามเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยสามารถขยับสู่ประเทศรายได้สูงได้ภายในปี 2579

 


          โดยปีนี้งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ได้รวบรวมเทรนด์และผลงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไว้มากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย พร้อมทั้งได้รวบรวมงานสัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมที่ใช้ในอนาคตรองรับยุทธศาสตร์ชาติไว้หลากหลายหัวข้อ ตลอดจนยังเป็นพื้นที่ให้เหล่าวิศวกรจากทั้งไทย อาเซียน และนานาชาติ ได้มารียูเนียนสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกันเพื่อยกระดับมาตรฐานวงการวิชาชีพวิศวกรรม โดยคาดว่าการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ครั้งนี้ จะมีผู้ประกอบการในแวดวงวิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำเข้าร่วมแสดงผลงานกว่า 100 ราย และคาดการณ์ผู้เข้าร่วมงานทั้งไทย อาเซียนและต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 25,000 คน ทั้งนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ หน่วยงานทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัย และผู้สนใจ ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และร่วมฟังเสวนาภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี” ดร.ทศพร กล่าวทิ้งท้าย

 


          ภายในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ยังได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ “The Future of Electric Vehicle (EV Car Smart Mobility), Innovation for the smart life” นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต เพื่อชีวิตวันพรุ่งนี้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสู่การปฏิรูปอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตสู่สมาร์ทไลฟ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีภายในงาน สามารถ

 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : โทร. 0-2184-4600-9, หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.nationalengineering18.com หรือ facebook.com/NationalEngineeringByEIT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“สมโภชสมุทรปราการ” งานใหญ่โชว์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ดึงนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ
ไดกิ้นร่วมสนับสนุน “งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561” โชว์นวัตกรรมความเย็นแห่งอนาคต
แอมเวย์ รุกตลาดเอเนอร์จี้ ดริ๊งค์ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่
พบ “เก็ท” ได้ที่งานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018
พาณิชย์เปิดตัว “ไทย ซีเล็กท์ แอปพลิเคชัน” ขยายช่องทางเข้าถึงร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
"ออมสิน" work shop 100 ทีม โครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 6
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved