จังหวัดสระแก้ว ชวนเที่ยวงาน “รสสัมพันธ์...มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า”
16 Mar 2017

         จังหวัดสระแก้วประกาศความพร้อมเตรียมจัดงาน “รสสัมพันธ์...มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า” รวมของดี 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลางหวังผลักดันผู้ประกอบการท้องถิ่นก้าวสู่การทำธุรกิจกับประเทศอาเซียน ควบกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ


         จังหวัดสระแก้ว จัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงาน “รสสัมพันธ์....มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า” มหกรรมอาหารและสินค้าขึ้นชื่อของ 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ได้แก่ สระแก้ว, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก และสมุทรปราการ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้ทำการค้าร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในระแวกใกล้เคียง และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคกลางตอนกลางของประเทศทั้งในระดับจังหวัดและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เพื่อบูรณาการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศสู่การพัฒนาแบบองค์รวม โดยงาน “รสสัมพันธ์....มหกรรมอาหาร5 ชนเผ่า” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย. 2560 ณ.บริเวณหอนาฬิกา - ถนนมิตรสัมพันธ์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 


         พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “หนึ่งในพันธะกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย คือการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กับไปกับ ความมั่นคง โดยมีหน่วยงานในสังกัดอย่างกรมการพัฒนาชุมชนในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ประชาชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อีกทั้งในรัฐบาลยุคปัจจุบันยังได้มีนโยบายประชารัฐ เพื่อมุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ่มประชาชนในชุมชน ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนแล้วนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสที่ประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยร่วมไปกับประชาชนอาเซียนโดยเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศอาเซียน ซึ่งพื้นที่ภูมิภาคกลางตอนกลางของประเทศไทยอันประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี และสระแก้ว ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ศักยภาพที่รัฐได้กระจายการส่งเสริมเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีดินแดนติดกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสหราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยภาครัฐได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) เป็นเมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดบันเตียเมียนเจีย กัมพูชา และจังหวัดฉะเชิงเทรากับเมืองเกิ่นเทอ เวียดนาม เพื่อเปิดโอกาสสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวร่วมกันในอนาคต”


         "โครงการรสสัมพันธ์...มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ท้องถิ่นของรัฐบาล โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ หอการค้าประจำจังหวัด และชุมชนเก่าแก่ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลางอันมีวิถีความเป็นอยู่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่าง อันทำให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ใหม่แห่งการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจเกิดอาชีพภายในชุมชนในขณะเดียวกันชุมชนเก่าแก่ต่างๆในพื้นที่ก็จะสามารถรักษาวิถีการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษได้ต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหมุนตามกระแสทุนนิยมและนี่คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยกล่าวเสริม

 


         เอกชัย ล้อเจริญวัฒนะชัย ประธานกรรมการพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า “สำหรับการจัดงาน รสสัมพันธ์...มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนให้กับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคทั้งระดับจังหวัดไปจนถึงระหว่างประเทศ โดยการนำเสนออัตลักษณ์ของภูมิภาคกลางตอนกลางที่มีความโดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชนเผ่าที่หลากหลาย และฝั่งรากลึกของอารยธรรมอันทรงคุณค่ามายาวนานผ่านศิลปวัฒนธรรมและอาหาร อาทิ อาหารเวียดนาม เช่น เฝอ หรือ ชุดแต่งกายประจำชาติ (ชุดอ๋าวหญ่าย), อาหารกัมพูชา เช่น อามอกเตรีย ปรือยกทอด(ปลาร้าทอด) หรือศิลปะการแสดงกันตรึมภาษาช่องกุ่ม(ลาวเวียงจันทน์ผสมโคราช)ชุมชนค้าขายของชาวจีน และชาวไทญ้อ(ลาวเวียงจันทร์) เป็นต้นเราจึงต้องการนำเอาคุณค่าทางวัฒนธรรมเหล่านี้มาเป็นอัตลักษณ์สำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจของภูมิภาคในทุกมิติ ทั้งการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพดั่งเดิมของคนในท้องถิ่นให้มรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่นำมาซึ่งรายได้ และขยายเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวิถีถิ่นวิถีไทย เสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายขึ้นอันจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย รวมถึงชาวกัมพูชา, เวียตนามและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

 


         เอกชัยกล่าวต่อว่า "ในครั้งนี้เรายังคงเลือกจังหวัดสระแก้วเป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์และอารยธรรมเป็นแหล่งรวมของผู้คนหลายชนเผ่ามาตั้งถิ่นฐาน และมีอำเภออรัญประเทศเป็นชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา จึงเป็นประตูพรมแดนที่สำคัญในการเปิดต้อนรับนักธุรกิจและผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาค้าขาย เยี่ยมชมงาน โดยโครงการ “รสสัมพันธ์...มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2560 เวลา 16:00 – 23:00 ณ.หอนาฬิกา - ถนนมิตรสัมพันธ์ อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยภายในงานจะได้พบกับการแสดงสีสันจากศิลปินและนักแสดงชื่อดังและกิจกรรมสนุกๆมากมาย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับการเลือกซื้อเลือกชิมอาหารชนเผ่าหลากหลายชนิด ซึ่งคาดว่าจะเกิดมูลค่าการค้าขายภายในงานกว่า5 ล้านบาทและถือเป็นการรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางที่จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดและคาดว่าในปีต่อๆไปจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง มากยิ่งขึ้น จากทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอันเป็นการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการทุกระดับ ให้สามารถดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน นำมาซึ่งการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างสมดุลและยั่งยืน"


         ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อคิรา บินซอเล็ม โทร 085-099-3553

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
3 เมษายน นี้ เปิดตัวโรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ พร้อมข้อเสนอพิเศษในราคาและบริการสุดประทับใจ
เอ็มบาสซี รูม เผยสไตล์ใหม่แห่งตำรับอาหารนานาชาติ
“ดิอาจิโอ รีเสิร์ฟ เวิลด์ คลาส”สร้างแรงบันดาลใจบาร์เทนเดอร์ไทย สู่เวทีระดับโลก
"Sergeant Kitchen" ข้าวมันไก่สิงคโปร์ระดับพรีเมี่ยม ความอร่อยที่ลงตัว
Iconic Kiteboarding Youth Olympic Games Qualifiers
"แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล" เปิดตัว "โปรแกรม คลับ แมริออท ไดน์นิ่ง ลอยัลตี้" ใหม่ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์มากมายที่เหนือกว่า
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved