จังหวัดสระแก้ว ชวนเที่ยวงาน “รสสัมพันธ์...มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า”
16 Mar 2017

         จังหวัดสระแก้วประกาศความพร้อมเตรียมจัดงาน “รสสัมพันธ์...มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า” รวมของดี 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลางหวังผลักดันผู้ประกอบการท้องถิ่นก้าวสู่การทำธุรกิจกับประเทศอาเซียน ควบกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ


         จังหวัดสระแก้ว จัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงาน “รสสัมพันธ์....มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า” มหกรรมอาหารและสินค้าขึ้นชื่อของ 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ได้แก่ สระแก้ว, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก และสมุทรปราการ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้ทำการค้าร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในระแวกใกล้เคียง และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคกลางตอนกลางของประเทศทั้งในระดับจังหวัดและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เพื่อบูรณาการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศสู่การพัฒนาแบบองค์รวม โดยงาน “รสสัมพันธ์....มหกรรมอาหาร5 ชนเผ่า” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย. 2560 ณ.บริเวณหอนาฬิกา - ถนนมิตรสัมพันธ์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 


         พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “หนึ่งในพันธะกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย คือการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กับไปกับ ความมั่นคง โดยมีหน่วยงานในสังกัดอย่างกรมการพัฒนาชุมชนในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ประชาชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อีกทั้งในรัฐบาลยุคปัจจุบันยังได้มีนโยบายประชารัฐ เพื่อมุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ่มประชาชนในชุมชน ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนแล้วนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสที่ประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยร่วมไปกับประชาชนอาเซียนโดยเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศอาเซียน ซึ่งพื้นที่ภูมิภาคกลางตอนกลางของประเทศไทยอันประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี และสระแก้ว ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ศักยภาพที่รัฐได้กระจายการส่งเสริมเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีดินแดนติดกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสหราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยภาครัฐได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) เป็นเมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดบันเตียเมียนเจีย กัมพูชา และจังหวัดฉะเชิงเทรากับเมืองเกิ่นเทอ เวียดนาม เพื่อเปิดโอกาสสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวร่วมกันในอนาคต”


         "โครงการรสสัมพันธ์...มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ท้องถิ่นของรัฐบาล โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ หอการค้าประจำจังหวัด และชุมชนเก่าแก่ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลางอันมีวิถีความเป็นอยู่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่าง อันทำให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ใหม่แห่งการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจเกิดอาชีพภายในชุมชนในขณะเดียวกันชุมชนเก่าแก่ต่างๆในพื้นที่ก็จะสามารถรักษาวิถีการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษได้ต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหมุนตามกระแสทุนนิยมและนี่คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยกล่าวเสริม

 


         เอกชัย ล้อเจริญวัฒนะชัย ประธานกรรมการพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า “สำหรับการจัดงาน รสสัมพันธ์...มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนให้กับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคทั้งระดับจังหวัดไปจนถึงระหว่างประเทศ โดยการนำเสนออัตลักษณ์ของภูมิภาคกลางตอนกลางที่มีความโดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชนเผ่าที่หลากหลาย และฝั่งรากลึกของอารยธรรมอันทรงคุณค่ามายาวนานผ่านศิลปวัฒนธรรมและอาหาร อาทิ อาหารเวียดนาม เช่น เฝอ หรือ ชุดแต่งกายประจำชาติ (ชุดอ๋าวหญ่าย), อาหารกัมพูชา เช่น อามอกเตรีย ปรือยกทอด(ปลาร้าทอด) หรือศิลปะการแสดงกันตรึมภาษาช่องกุ่ม(ลาวเวียงจันทน์ผสมโคราช)ชุมชนค้าขายของชาวจีน และชาวไทญ้อ(ลาวเวียงจันทร์) เป็นต้นเราจึงต้องการนำเอาคุณค่าทางวัฒนธรรมเหล่านี้มาเป็นอัตลักษณ์สำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจของภูมิภาคในทุกมิติ ทั้งการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพดั่งเดิมของคนในท้องถิ่นให้มรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่นำมาซึ่งรายได้ และขยายเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวิถีถิ่นวิถีไทย เสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายขึ้นอันจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย รวมถึงชาวกัมพูชา, เวียตนามและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

 


         เอกชัยกล่าวต่อว่า "ในครั้งนี้เรายังคงเลือกจังหวัดสระแก้วเป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์และอารยธรรมเป็นแหล่งรวมของผู้คนหลายชนเผ่ามาตั้งถิ่นฐาน และมีอำเภออรัญประเทศเป็นชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา จึงเป็นประตูพรมแดนที่สำคัญในการเปิดต้อนรับนักธุรกิจและผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาค้าขาย เยี่ยมชมงาน โดยโครงการ “รสสัมพันธ์...มหกรรมอาหาร 5 ชนเผ่า” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2560 เวลา 16:00 – 23:00 ณ.หอนาฬิกา - ถนนมิตรสัมพันธ์ อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยภายในงานจะได้พบกับการแสดงสีสันจากศิลปินและนักแสดงชื่อดังและกิจกรรมสนุกๆมากมาย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับการเลือกซื้อเลือกชิมอาหารชนเผ่าหลากหลายชนิด ซึ่งคาดว่าจะเกิดมูลค่าการค้าขายภายในงานกว่า5 ล้านบาทและถือเป็นการรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางที่จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดและคาดว่าในปีต่อๆไปจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง มากยิ่งขึ้น จากทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอันเป็นการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการทุกระดับ ให้สามารถดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน นำมาซึ่งการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างสมดุลและยั่งยืน"


         ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อคิรา บินซอเล็ม โทร 085-099-3553

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ชวนสัมผัสรสชาติแห่งอินเดีย
"เสือใต้" ถึงเครี่อง ครบรส ตำหรับอาหารใต้
อิโปห์…วิถีสโลว์แต่คลาสสิค
“ห้องอาหารจีนพาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองท์ ตอกย้ำความอร่อย รับรางวัล "ไทยแลนด์ แทตเลอร์ เบสต์ เรสเตอรองท์" 2 ปี ซ้อน
ทีดับเบิลยูจี ที ต้อนรับดอกไม้แรกแย้มด้วยชาลิมิเต็ดเอดิชั่น “ออลเวย์สซากุระที” พร้อมของหวานรสเลอค่า ใน “เดอะบลูมมิ่ง เทล”
ทีดับเบิลยูจี ที เติมความสดชื่นสดใสให้วันแสนสุขกลางฤดูร้อน
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved