KTC เผยแผนสู่ความยั่งยืน ชู ‘3 Better - in Process’ พร้อมเปิดตัวดรีมทีม
26 Apr 2022

 

บมจ.บัตรกรุงไทย ประกาศแผน ESG 2565 เดินหน้าสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ด้วย ‘มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม’ กับ 3 Better : Better Product and Service, Better Quality of Life, Better Climate โดยผสานแนวคิด ดังกล่าวไปกับทุกกระบวนการทำงานแบบ in Process เพื่อเป็นพื้นฐานการทำธุรกิจที่ดีและยั่งยืน พร้อมเปิดตัวดรีมทีมสู่ความยั่งยืน

 

ชุติเดช ชยุติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) ประกาศแผนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนปี 2565 เคทีซีได้นำแนวคิดด้านความยั่งยืนหรือการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ว่า ปีนี้ เคทีซี ตั้งเป้าดำเนินงานใน ‘มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม’ ด้วยแนวคิด 3 Better ซึ่งประกอบด้วย

 

► Better Product & Service โดยมุ่งโฟกัสกับการทำ Digital Transformation เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว พร้อมนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับสมาชิก และช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ตามมาตรการของธนาคารประเทศไทยอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐนของการให้บริการสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (​Responsible Lending) พร้อมรักษาคุณภาพสินเชื่อให้อยู่ในระดับที่ดีอย่างสมดุล

 

► Better Quality of Life โดยมุ่งเพิ่มโอกาสให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมทั้ง On-site, Online โดยเคทีซีได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในหลายระดับ อาทิ เคทีซี พี่เบิ้ม สินชื่อจำนำทะเบียนรถ, สินเชื่อเพื่อการศึกษา, สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ ฯลฯ พร้อมทั้งให้ความรู้ทางด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถมีความรู้กับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจนครบถ้วน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง

 

► Better Climate ตอบสนองแนวคิด Eco-Friendly ผ่านการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเชิญให้พนักงาน, ลูกค้าลดการใช้กระดาษ เปลี่ยนมาใช้บริการบนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น อาทิ แอปพลิเคชั่น KTC ฯลฯ การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกที่ดีผ่านการให้ความรู้และโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ     

 

ทั้งนี้ ชุติเดชกล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้ เคทีซียุงมุ่งขับเคลื่อนองค์กรตามกรอบคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ และความรับผิดชอบ ซึ่งจะทำให้เคทีซีมีระบบควบคุมภายในอย่างเข้มแข็ง มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาสะม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำให้ธุรกิจเคทีซีเติบโตได้อย่างยั่งยืน”

 

จากซ้ายไปขวา : 

ดวงกมล อินทรพราหมณ์ ผู้อำนวยการ  หน่วยงานบริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

วราภรณ์ ขันธประโยชน์ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานบริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

ชุติเดช ชยุติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ บมจ.บัตรกรุงไทย 

ทักขิณา พุ่มประพันธ์ ผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานบริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน


 

ขณะเดียวกัน ชุติเดช ยังได้แนะนำถึงดรีมทีมเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ทำให้ เคทีซีสามารถกวาดรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติกลายรางวัลว่า ประกอบด้วย ดวงกมล อินทรพราหมณ์ ผู้อำนวยการ, ทักขิณา พุ่มประพันธ์ ผู้จัดการอาวุโส และ วราภรณ์ ขันธประโยชน์ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานบริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยื

 

 

ดวงกมล อินทรพราหมณ์ ผู้อำนวยการ หน่วยงานบริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) กล่าวถึงกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนในองค์กรว่า “ในการขับเคลื่อนนั้น เคทีซีได้มุ่งให้ทุกกระบวนการขององค์กรมีส่วนร่วมและใช้กรอบคิดทางด้าน ‘มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม’ เข้าไปผสานกับกระบวนการทำงานที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบอยู่เดิม (In-Process) โดยเติมแนวคิดสู่ความยั่งยืนที่จะต้องมองตลอดทั้งโซคุณค่า (Value Chain) ตลอดจนผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งจากการเดินหน้าสู่ความยั่งยืนก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากเคทีซีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทำให้แต่ละหน่วยงานพร้อมเปิดใจ เปิดรับการเรียนรู้สู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน ทั้งที่เราไม่ได้ตั้งเป้าที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน แต่ด้วยความร่วมมือจากทุกคน ทุกหน่วยงานของเคทีซี ทำให้มีการตอบรับที่ดีทั้งองค์กร และทำให้เราได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับสกาลหลายรางวัล”

 

ทั้งนี้ รางวัลทางด้านความยั่งยืนระดับชาติและนานาชาติที่เคทีซีได้รับ ประกอบด้วย ได้รับการปรับอันดับ MSCI ESG Rating จากระดับ A เป็น AA ซึ่งเป็นระดับเดียวกับบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรส, ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Food Index Series ในปี 2564, การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบ The Sustainability Yearbook 222 จัดทำโดย S&P Global, ได้รับการรับรองมาตรฐานทั่วทั้งองค์กร ระบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ISO/IEC 27001-2013 และระบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคล ISO/IEC 27001-2019 และได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีที่ 3 และได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนี SETTHSI เป็นปีที่ 2

 

[อ่าน 1,859]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เอสซีบี อบาคัส ตั้งเป้าพลิกชีวิตการเงินคนไทยกู้ยาก 10% หรือราว 2.5 ล้านคน ภายในปี 67
THE ESSE Sukhumvit 36 จัดแคมเปญ “IMPECCABLE VIEW, IMPECCABLE PRICE” ห้องชั้นสูงวิวสวย จัดเต็มส่วนลด 5.5 ล้าน กับ 6 ยูนิตพิเศษ
'เซ็นทรัลพัฒนา' ปั้นมิกซ์ยูส เปิดแผน 4 ธุรกิจหลัก เติบโตกว่า 180 โครงการทั่วประเทศใน 5 ปี มูลค่า 120,000 ล้านบาท
โตชิบา ทีวี ฉลองครบรอบ 70 ปี มุ่งเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 10% ภายใน 5 ปี เดินหน้าเปิดตัวทีวีใหม่ 6 รุ่น ที่ตอบครบทุกความต้องการในยุคนิวนอร์มอล
เคาน์เตอร์เซอร์วิส คว้ารางวัล คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ปี 2564 ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรระดับโลก
กสิกรไทยจับมือหัวเว่ย หนุนสินเชื่อสร้างสังคมสีเขียว ชวนลูกค้ารักษ์โลก ตั้งเป้าติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ 30,000 หลัง
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 098-916-6395
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved