วสท. ประกาศความพร้อมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ชูแนวคิด “Engineering for Society”
06 Jul 2018

          วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ประกาศความพร้อมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 (National Engineering 2018) งานสัมมนาวิชาการ และแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรรมวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย ภายใต้แนวคิด “Engineering for Society” โชว์เทคโนโลยีวิศวกรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศแห่งอนาคต ขานรับนโยบายรัฐบาลปฏิรูปประเทศยุคใหม่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา เพื่อยกระดับสังคมสู่สมาร์ทไลฟ์ สมาร์ทเนชั่น อย่างยั่งยืน กำหนดการจัดงานวันที่ 1 ถึง 3 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี เตรียมพบเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตและสังคมไทยไปสู่สังคมอัจฉริยะ

 


          ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ตลอด 75 ปีแห่งการดำเนินงานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)เรามีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความก้าวหน้าแห่งวิชาชีพวิศวกรรมด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการวิจัย ปรับปรุงมาตรฐานและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสังคม เพื่อให้วิชาชีพวิศวกรรมก้าวหน้า ทันสมัย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนดำเนินงานสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมศักยภาพภาคส่วนต่างๆของประเทศด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชนกำลังอยู่ในช่วงดิจิทัลทรานฟอร์มเมชั่น (Digital Transformation) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง, ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) และแมชชีน เลิร์นนิ่ง (Machine Learning) เข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตไปสู่สังคมอัจฉริยะหรือสมาร์ทไลฟ์ สมาร์ทซิตี้ ที่อำนวยความสะดวกให้ชีวิตง่ายขึ้น การลดใช้พลังงานฟุ่มเฟือยเป็นพลังงานทดแทน การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดโมเดลธุรกิจที่ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน และในปีนี้เราจึงได้จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Engineering for Society” เพื่อแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมวิศวกรรมสร้างสรรค์จะเป็นหนึ่งในตัวจักรสำคัญที่สนับสนุนการปฏิรูปประเทศในภาคส่วนต่างๆ เพื่อยกระดับสังคมไปสู่สมาร์ทซิตี้ สมาร์ทเนชั่น”

 


          ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 เปิดเผยว่า “การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 (National Engineering 2018) ครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 13 ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี ในปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จอย่างมากในการปลุกกระแสความตื่นตัวในด้านความรู้เรื่องเทคโนโลยีวิศวกรรม และความสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีการจัดเสวนาอัพเดทองค์ความรู้มาตรฐานวิศวกรรม และเทรนด์


          เทคโนโลยีวิศวกรรมของโลก จำนวน 50 หัวข้อ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งวิศวกร, และผู้สนใจเทคโนโลยีเข้าร่วมฟังเสวนากว่า 8,500 คน และจากวิศวกรอาเซียนและต่างชาติอีก 1,500 คน และในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 (National Engineering 2018) ครั้งนี้ จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Engineering for Society ; Smart Engineering, Smart Life, Smart Nation” เพื่อเป็นศูนย์กลางอัพเดทเทรนด์นวัตกรรมวิศวกรรม แลกเปลี่ยน ทบทวนและพัฒนามาตรฐานวิศวกรรม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีวิศวกรรมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สะท้อน

 


          เทรนด์การเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์มนุษย์ในอนาคต และเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้าไปสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศแนวใหม่ นอกจากนี้งานวิศวกรรมแห่งชาติยังมีเวทีเสวนาระดับนานาชาติ (International Forum) ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อัพเดทเทรนด์วิศวกรรมจากผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรทั่วโลกมารวมไว้ในงานเดียว ซึ่งจัดให้มีการเสวนาถึง 72 หัวข้อ เกี่ยวกับความก้าวล้ำของวงการวิชาชีพวิศวกรรมในการเป็นฟันเฟืองสนับสนุนการปฏิรูปประเทศสู่ New S-Curve เพื่อสอดรับนโยบาย 4 กระทรวงหลักในการขับเคลื่อนประเทศแนวใหม่ โดยในงานมีการปาฐากถาพิเศษเพื่อทราบยุทธศาสตร์แห่งชาติตามนโยบายทั้ง 4 กระทรวง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ยุทธศาสตร์คมนาคม โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม, ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม และยุทธศาสตร์พลังงาน โดย ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นบทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีวิศวกรรมในการช่วยผลักดันประเทศให้ขับเคลื่อนไปด้วยปัญญาและสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกได้ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าการลงทุนไว้กว่า 5 ล้านล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ระดับจีดีพี (GDP) ของประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี อันเป็นสัญญาณว่าผู้ประกอบการวิศวกรรมต้องเร่งปรับตัวในการพัฒนานวัตกรรมตามกระแสเทรนด์โลกเพื่อเป็นซัพพลายสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ทั้งเมกะโปรเจค และผู้ประกอบการรายย่อย (SME) เพื่อร่วมเดินหน้าปฏิรูปและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่สมาร์ทซิตี้ สมาร์ทเนชั่น ตามเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยสามารถขยับสู่ประเทศรายได้สูงได้ภายในปี 2579

 


          โดยปีนี้งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ได้รวบรวมเทรนด์และผลงานเทคโนโลยีวิศวกรรมไว้มากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย พร้อมทั้งได้รวบรวมงานสัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมที่ใช้ในอนาคตรองรับยุทธศาสตร์ชาติไว้หลากหลายหัวข้อ ตลอดจนยังเป็นพื้นที่ให้เหล่าวิศวกรจากทั้งไทย อาเซียน และนานาชาติ ได้มารียูเนียนสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกันเพื่อยกระดับมาตรฐานวงการวิชาชีพวิศวกรรม โดยคาดว่าการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ครั้งนี้ จะมีผู้ประกอบการในแวดวงวิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำเข้าร่วมแสดงผลงานกว่า 100 ราย และคาดการณ์ผู้เข้าร่วมงานทั้งไทย อาเซียนและต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 25,000 คน ทั้งนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ หน่วยงานทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัย และผู้สนใจ ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และร่วมฟังเสวนาภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี” ดร.ทศพร กล่าวทิ้งท้าย

 


          ภายในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ยังได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ “The Future of Electric Vehicle (EV Car Smart Mobility), Innovation for the smart life” นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต เพื่อชีวิตวันพรุ่งนี้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสู่การปฏิรูปอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตสู่สมาร์ทไลฟ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีภายในงาน สามารถ

 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : โทร. 0-2184-4600-9, หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.nationalengineering18.com หรือ facebook.com/NationalEngineeringByEIT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“สเมอร์นอฟ” ตอกย้ำความระทึกขวัญ พร้อมความมันส์แบบไปให้สุด
23 พ.ย.นี้ ดื่มด่ำค็อกเทลจากบาร์เทนเดอร์ระดับโลกในบรรยากาศแบบปารีเซียง
เอสซีจี รับโล่ประกาศเกียรติคุณ CSR ที่มีความเป็นเลิศ จากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
“สวอนเลค” เฟส 1 โอนแล้ว!! เดินหน้าส่งมอบต่อ พร้อมจัดโปรฯ เด็ดที่สยามพารากอน
แฟลช เอ็กซ์เพรส ทุ่ม 100 ล้าน เปิดศูนย์ฝึกประสบการณ์โลจิสติกส์ครบวงจรครั้งแรกในไทย
"จังหวัดนครราชสีมา" ร่วมทอดกฐินสามัคคี "ศูนย์ศึกษาสมุนไพรสมเด็จพระพุฒาจารย์"
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved