เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่ รพ. คู่สัญญา “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023”
24 Jun 2024

 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023” อย่างยิ่งใหญ่ โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีขึ้นมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องในความมีมาตรฐานและความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้าน นำมาซึ่งการส่งมอบการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกมิติและสร้างความ พึงพอใจแก่ลูกค้าคนสำคัญ

 

 

โดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร นางวิลาสินี พุทธิการันต์  Director of SCB Tech X Co., LTD. นายเผ่าทอง ทองเจือ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้าน Environmental, Social and Governance (ESG) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นางสาวชินตา ศรีจินตอังกูร Thailand Site Leader บริษัท นีลเส็นไอคิว (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธี โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

 

 

โดยนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า การจัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และโรงพยาบาลคู่สัญญาทั่วประเทศ นอกจากนี้เป็นการยกระดับการให้บริการด้านการประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ มีการริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่พร้อมรองรับและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นสร้างความสุขและรอยยิ้มที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติของ ESG 

 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกและให้คะแนนผลการปฎิบัติงานของโรงพยาบาลคู่สัญญา ตามเกณฑ์การตัดสินในแต่ละด้าน รวมทั้งสิ้น 6 ประเภทรางวัล จำนวน 31 รางวัล ได้แก่

1.รางวัลเกียรติยศสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023 มาจากคณะกรรมการและผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อบริการในทุกด้านโดยมีคะแนนรวมสูงสุดของรางวัลในแต่ละด้าน

2.รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า “Customer Centric Award” มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

3.รางวัลด้านบริหารจัดการทางการแพทย์ “Commitment to Success Award” มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มุ่งมั่นในการให้บริการและการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

4.รางวัลด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ “Creativity and Innovation Award”   มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีกระบวนการการคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แนวทางใหม่ๆ ในแบบที่แตกต่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

5.รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร “Collaboration Award”   มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มี การทำงานเป็นกระบวนการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

6.รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ “Caring Award” มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มอบการดูแลการเข้ารับบริการและลดระยะเวลารอคอยการเข้ารับบริการของลูกค้าเมื่อออกจากโรงพยาบาล

 

“ผมขอแสดงความยินดีกับทางโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัลในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ตลอดจนช่วยผลักดันให้ทั้งบุคลากรและองค์กรเกิดการพัฒนานวัตกรรมการบริการใหม่ๆ ที่เข้าถึงความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เอาประกันภัยในการเข้ารับบริการต่อไป” นายสาระ กล่าว

 

 

รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล

รางวัลเกียรติยศสูงสุด

The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023” ได้แก่ “โรงพยาบาล กรุงเทพ”

 

รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพ และเข้าใจความต้องการของลูกค้า  “Customer Centric Award””

  •  

อันดับ 1  -   โรงพยาบาล พญาไท พหลโยธิน 

อันดับ 2  -   โรงพยาบาล เชียงใหม่ ราม

อันดับ 3  -   โรงพยาบาล พญาไท 3

  •  

อันดับ 1  -   โรงพยาบาล กรุงเทพราชสีมา

อันดับ 2  -    โรงพยาบาล ศรีสวรรค์

อันดับ 3  -    โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

 

รางวัลด้านบริหารจัดการทางการแพทย์ “Commitment to Success Award””

  •  

 อันดับ 1  -  โรงพยาบาล  กรุงเทพ

 อันดับ 2  -  โรงพยาบาล พญาไท 1

อันดับ 3  -   โรงพยาบาล ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

  •  

 อันดับ 1  -  โรงพยาบาล เจ้าพระยา

 อันดับ 2  -  โรงพยาบาล ลาดพร้าว

 อันดับ 3  -  โรงพยาบาล แพทย์รังสิต

 

รางวัลด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ “Creativity and Innovation Award”

  •  

 อันดับ 1  -  โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 อันดับ 2  -  โรงพยาบาล รามคำแหง

 อันดับ 3  -  โรงพยาบาล กรุงเทพพัทยา

  •  

 อันดับ 1  -  ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 อันดับ 2  -  โรงพยาบาล บางปะกอก 1

 อันดับ 3  -  โรงพยาบาล พระรามเก้า

 

รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร “Collaboration Award”

  •  

 อันดับ 1  -  โรงพยาบาล กรุงเทพ

 อันดับ 2  -  โรงพยาบาล พญาไท 2

อันดับ 3  -  โรงพยาบาล เมดพาร์ค

  •  

 อันดับ 1  -  โรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

 อันดับ 2  -  โรงพยาบาล บางปะกอก สมุทรปราการ

 อันดับ 3  -  โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์

 

รางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award”

  •  

 อันดับ 1  -  โรงพยาบาล เวชธานี

 อันดับ 2  -  โรงพยาบาล วิภาวดี

อันดับ 3  -  โรงพยาบาล นนทเวช

 

โรงพยาบาลขนาดกลาง

อันดับ 1  -  โรงพยาบาล กรุงเทพหาดใหญ่

อันดับ 2  -  โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีราชา

อันดับ 3  -  โรงพยาบาล มหาชัย 2

[อ่าน 117]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ธนชาตประกันภัย จับมือ ทีทีบี จัดโปรฯสุดพิเศษ ฉลองงานบุญครั้งใหญ่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี 2567
แฟนๆ OPPO คอเกมส์ห้ามพลาด เตรียมระเบิดความมันส์ ท้าให้ลอง AI Phone ในงาน "Reno12 F 5G OPPO AI Game Battle"
อลิอันซ์ เอเชียแปซิฟิก เปิดโครงการ #SHEsecures
กรุงศรี ร่วมมือกับ เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “กรุงศรี ประกันยูนิตลิงค์ สมาร์ท แพลน”
บัตรเครดิต และ บัตรเงินสด ttb มอบสิทธิพิเศษ เมื่อซื้อ Samsung Galaxy Z Fold6 | Z Flip6 แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 36 เดือน
ทิพยประกันภัย ให้การต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิอบรมหลักสูตร วปส.
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 0-2751-4995-6
Mobile : 062-194-4561
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 0-2751-4995-6
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved