เครือข่ายลดอุบัติเหตุ หนุนนโยบาย รมช.มหาดไทย ขับเคลื่อน “ตำบลขับขี่ปลอดภัย”
16 Aug 2019

ช่วยลดบาดเจ็บ เสียชีวิต เผยอุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียเฉลี่ยต่อปี 5 แสนกว่าล้านบาท พร้อมยื่นข้อเสนอผลักดันนโยบายสร้างความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน

 

จากการประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะต่อไปโดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน องค์กร มูลนิธิต่างๆ เข้าร่วมประชุม

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่ได้เห็นความตั้งใจของทุกหน่วยงานที่จะร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นสิ่งที่ยากและท้ายทาย จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละปี มีอุบัติเหตุมากว่า 2 หมื่นราย ซึ่งในแก้ปัญหาดังกล่าวหากทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันกำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  

 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการสรุปผลในภาพรวมของการดำเนินการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนที่ผ่านมา เน้นกำหนดแนวทางเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะประเด็น “เมาแล้วขับ และ ความเร็ว” โดยผลักดันให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกรายเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต  การสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เพื่อใช้เป็นข้อมูลกลางในการบริหารจัดการ การผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ครอบคลุมถึงระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) และการกำหนดเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดทั้งปีและทุกพื้นที่ โดยจะมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายใหม่ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ 20 กันยายน 2562 นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้นำเสนอ ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ปลอดภัย”  เพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่ทั่วประเทศ      

 

ด้าน นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า ตนเองในฐานะคนทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ต้องขอชื่นชมและขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาอุบติเหตุทางถนนเป็นอันดับต้นๆและยังมีนโยบาย ข้อสั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัด ร่วมขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น จริงจัง โดยเฉพาะการผลักดันโครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ปลอดภัย”เพื่อร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ หากขับเคลื่อนจะสามารถช่วยลดการบาดเจ็บ เสียชีวิตได้อย่างมาก  ทั้งนี้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ  2560) ได้คํานวณมูลค่าความสูญเสียจากการ เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปี 2554-2556  เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 545,435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างร้ายแรง  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ยังได้มีภาคีเครือข่ายร่วมยื่นข้อเสนอความเห็นต่อรมช.มหาดไทยพิจารณาหารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบต่อหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและในฐานะประธานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอีกด้วย นำโดย นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์      ผู้จัดการแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน และภาคีเครือข่าย  ซึ่งมีข้อเสนอดังนี้

  1. ควรมีนโยบาย เป้าหมายและแผนงานเพื่อประเมินความปลอดภัยและการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนตามมาตรฐาน Roads Assessment Program บนถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหารือกับกรมทางหลวงชนบทและ iRAP Excellent Center จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. มอบหมายนโยบายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำเป้าหมายและแผนงานพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน อาทิ การฝึกอบรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยถอดบทเรียนความความสำเร็จในพื้นที่ต่างๆมาจัดทำเป็นคู่มือดำเนินงานและแนวทางดำเนินงา
  3. จัดสรรงบประมาณให้ ศปถ.อำเภอสำหรับพัฒนาข้อมูลและจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับ ศปถ.อปท. ได้ต่อเนื่องทั้งปี โดยเน้นในด้านเรื่องการรวบรวมวิเคราะห์และนำเสนอสาเหตุอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต จัดทำแผนแก้ไข ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ ศปถ.อปท. อย่างเป็นรูปธรรม

   

[อ่าน 320]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ชวนสายฮาร์ดคอร์ตามติดทุกกระแสข่าวดังกับสุทธิชัย หยุ่น ทาง TNN ช่อง 16
นันยางมอบรองเท้าแตะ ‘ช้าวดาว’ และ ‘ช้างน้อย’ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
แลคตาซอยแนะนำ “แลคตาซอย สูตรเจ” ครบถ้วนเพื่อสุขภาพ พร้อมร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค
“ดังกิ้น” เปิดตัว โดนัท นมสด อร่อยล้ำกับรสชาติที่คุ้นเคย
"แรบบิท ไฟแนนซ์" ร่วมกับ "กรุงเทพประกันภัย" จัดกิจกรรม “แคร์ คุ้ม ทุกไลฟ์สไตล์”
“เครื่องสำอาง BSC มุ่งเป้าเพื่อสังคม สอนแต่งหน้า สร้างอาชีพ เสริมรายได้”
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved