เครือข่ายลดอุบัติเหตุ หนุนนโยบาย รมช.มหาดไทย ขับเคลื่อน “ตำบลขับขี่ปลอดภัย”
16 Aug 2019

ช่วยลดบาดเจ็บ เสียชีวิต เผยอุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียเฉลี่ยต่อปี 5 แสนกว่าล้านบาท พร้อมยื่นข้อเสนอผลักดันนโยบายสร้างความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน

 

จากการประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะต่อไปโดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน องค์กร มูลนิธิต่างๆ เข้าร่วมประชุม

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่ได้เห็นความตั้งใจของทุกหน่วยงานที่จะร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นสิ่งที่ยากและท้ายทาย จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละปี มีอุบัติเหตุมากว่า 2 หมื่นราย ซึ่งในแก้ปัญหาดังกล่าวหากทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันกำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  

 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการสรุปผลในภาพรวมของการดำเนินการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนที่ผ่านมา เน้นกำหนดแนวทางเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะประเด็น “เมาแล้วขับ และ ความเร็ว” โดยผลักดันให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกรายเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต  การสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เพื่อใช้เป็นข้อมูลกลางในการบริหารจัดการ การผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ครอบคลุมถึงระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) และการกำหนดเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดทั้งปีและทุกพื้นที่ โดยจะมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายใหม่ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ 20 กันยายน 2562 นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้นำเสนอ ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ปลอดภัย”  เพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่ทั่วประเทศ      

 

ด้าน นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า ตนเองในฐานะคนทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ต้องขอชื่นชมและขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาอุบติเหตุทางถนนเป็นอันดับต้นๆและยังมีนโยบาย ข้อสั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัด ร่วมขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น จริงจัง โดยเฉพาะการผลักดันโครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ปลอดภัย”เพื่อร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ หากขับเคลื่อนจะสามารถช่วยลดการบาดเจ็บ เสียชีวิตได้อย่างมาก  ทั้งนี้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ  2560) ได้คํานวณมูลค่าความสูญเสียจากการ เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปี 2554-2556  เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 545,435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างร้ายแรง  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ยังได้มีภาคีเครือข่ายร่วมยื่นข้อเสนอความเห็นต่อรมช.มหาดไทยพิจารณาหารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบต่อหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและในฐานะประธานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอีกด้วย นำโดย นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์      ผู้จัดการแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน และภาคีเครือข่าย  ซึ่งมีข้อเสนอดังนี้

  1. ควรมีนโยบาย เป้าหมายและแผนงานเพื่อประเมินความปลอดภัยและการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนตามมาตรฐาน Roads Assessment Program บนถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหารือกับกรมทางหลวงชนบทและ iRAP Excellent Center จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. มอบหมายนโยบายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำเป้าหมายและแผนงานพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน อาทิ การฝึกอบรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยถอดบทเรียนความความสำเร็จในพื้นที่ต่างๆมาจัดทำเป็นคู่มือดำเนินงานและแนวทางดำเนินงา
  3. จัดสรรงบประมาณให้ ศปถ.อำเภอสำหรับพัฒนาข้อมูลและจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับ ศปถ.อปท. ได้ต่อเนื่องทั้งปี โดยเน้นในด้านเรื่องการรวบรวมวิเคราะห์และนำเสนอสาเหตุอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต จัดทำแผนแก้ไข ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ ศปถ.อปท. อย่างเป็นรูปธรรม

   

[อ่าน 477]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มอนเดลีซเปิดตัวหมากฝรั่งเดนทีน LINE FRIENDS ใหม่!
“ซังซัง” บุกด่านทางด่วนบางนา แจกนมถั่วเหลืองคั้นสด เติมพลังแก่ผู้ใช้รถตลอดทั้งวัน
พาณิชย์ เปิดตัวโลโก้ใหม่ ครบรอบ 100 ปี
ทรูมูฟ เอช ชี้แจงกรณีระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในบางพื้นที่
THE ESSE ASOKE ต้อนรับลูกบ้านอย่างอบอุ่นในงาน “THE ESSE ASOKE THANK YOU PARTY”
เปิดแล้ว...สัญญาณ ทรู 5G ทดลองทดสอบครั้งแรกใจกลางกรุงเทพฯ วันนี้
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved