SME ความเชื่อมั่นด้านรายได้ฟื้น กังวลค่าแรงขั้นต่ำกระทบต้นทุนกิจการปีจอ
06 Feb 2018

          ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี เผยความเชื่อมั่น SME ด้านรายได้ในไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นเกือบทุกภูมิภาค รับอานิสงส์กำลังซื้อและเศรษฐกิจในประเทศฟื้น แม้ผลรวมดัชนีเชื่อมั่น SME ลดลง จากต้นทุนพลังงานและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นกระทบความเชื่อมั่นด้านต้นทุน แต่ผลสุดท้ายอาจกระทบกำไรเพียงประมาณร้อยละ 1


          เบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้านักวิเคราะห์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics เปิดเผย “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดย่อม-ทีเอ็มบี” (TMB-SME Sentiment Index) ไตรมาส 4/2560 จากความเห็นของผู้ประกอบการกว่า SME 1,100 รายทั่วประเทศ สำรวจโดยศูนย์บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอี (RMC) ทีเอ็มบี พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นปัจจุบันของผู้ประกอบการอยู่ที่ระดับ 35.5 ลดลงจากระดับ 37.3 ในไตรมาสก่อน โดยความเชื่อมั่นด้านรายได้ปัจจุบัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 41.9 เพิ่มขึ้นจาก 38.9 ในไตรมาสก่อน แต่ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนปัจจุบันลดลงอยู่ที่ระดับ 29.1 จาก 35.7 ในไตรมาสก่อน มีผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในปัจจุบันปรับตัวลดลง ด้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 51.9 ลดลงเล็กน้อยจากระดับ 52.4 จากไตรมาสก่อน โดยความเชื่อมั่นด้านรายได้ 3 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 65.9 จากระดับ 62.9 ในไตรมาสก่อน ส่วนดัชนีความเชื่อมันด้านต้นทุน 3 เดือนข้างหน้าลดลงมาอยู่ที่ ระดับ 37.8 จากระดับ 41.9 กดดันดัชนีความเชื่อมั่น 3 เดือนข้างหน้าให้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

 


          เมื่อพิจารณาเฉพาะความเชื่อมั่นด้านรายได้ของ SME พบว่า ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นด้านรายได้ปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นในเกือบทุกพื้นที่ เนื่องจากเป็นฤดูเก็บเกี่ยว เป็นช่วงการเดินทางท่องเที่ยวที่มีการเดินทางและจับจ่ายใช้สอยสูง ประกอบกับมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของรัฐฯ ออกมากระตุ้นสร้างบรรยากาศเทศกาลปลายปีให้มีความคึกคักมากขึ้น โดยความเชื่อมั่นด้านรายได้ปรับเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ ยกเว้นภาคใต้ เนื่องจากราคายางพาราและปาล์มน้ำมันยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ความเชื่อมั่นด้านรายได้ 3 เดือนข้างหน้าก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งเกือบทุกภูมิภาคตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและกำลังซื้อในประเทศ ยกเว้นภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกปรับตัวลดลงเล็กน้อยแต่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง สะท้อนความเชื่อมั่นด้านรายได้ที่แข็งแกร่ง

 


          เบญจรงค์ กล่าวว่า “จากการวิเคราะห์กำลังซื้อของเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัด พิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนกำลังซื้อของเศรษฐกิจภูมิภาค ได้แก่ อัตราค่าแรงขั้นต่ำ รายได้ภาคท่องเที่ยว จากการเปลี่ยนแปลงรายได้ท่องเที่ยวระดับจังหวัด และรายได้เกษตรกร จากคาดการณ์ราคาผลผลิตการเกษตรที่สำคัญคือ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อยและปาล์มน้ำมัน พบว่าจังหวัดที่ได้อานิสงส์กำลังซื้อเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นจาก 3 ปัจจัยหลัก 5 จังหวัดแรกในปี 2561 ได้แก่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี ยะลา พัทลุง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่กว่า 1.8 แสนกิจการมีโอกาสเติบโตจากเศรษฐกิจในพื้นที่”

 


          อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยความเชื่อมั่นด้านต้นทุนปัจจุบัน และความเชื่อมั่นด้านต้นทุน 3 เดือนข้างหน้าลดลงเช่นกัน และเมื่อพิจารณารายภูมิภาคพบว่า ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนของธุรกิจ SME ลดลงในทุกพื้นที่ สะท้อนให้เห็นว่า SME พบกับความท้าทายในการบริหารจัดการต้นทุน โดยเฉพาะราคาน้ำมัน พลังงานและค่าจ้างที่ได้ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจ SME ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวลด้านต้นทุนมากขึ้น


          “ผู้ประกอบการ SME ได้ทราบข่าวการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำมาระยะหนึ่งแล้ว จึงได้มีการพยายามปรับตัวมาอยู่เรื่อยๆ นอกจากนั้นยังมีบางส่วนที่จ่ายค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ก่อน เป็นผลให้อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำใหม่จึงกระทบกับผลกำไรของธุรกิจ SME ในวงจำกัด โดย SME ภาคบริการนับเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนรวมสูงที่สุด อาจได้รับผลกระทบทำให้มีผลกำไรลดลงประมาณร้อยละ 1 จากค่าแรงที่ปรับขึ้น” เบญจรงค์กล่าว

 


          ศูนย์วิเคราะห์ฯ มองว่า แม้รัฐฯจะเพิ่มมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ แต่ SME เองจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจเพื่อลดต้นทุนของกิจการ เช่น การเข้าสู่ตลาดออนไลน์เพื่อเข้าถึงลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขยายสาขา การใช้ระบบไอทีช่วยบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อธุรกรรมกับคู่ค้าผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการบริหาร ซึ่งนอกจากจะลดต้นทุนแรงงานและการบริหารจัดการได้แล้ว ยังทำให้ธุรกิจสามารถบริหารได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น


          “ความก้าวหน้าในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล เปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่ธุรกิจ SME ได้ อีกทั้ง ความเชื่อมั่นทางรายได้ที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสให้ภาครัฐสามารถใช้จุดแข็งในฐานะคนกลางที่มีข้อมูลทางธุรกิจจำนวนมากเป็นผู้ช่วยเชื่อมโยงจับคู่ธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ SME ในประเทศ และยังสามารถสนับสนุนให้ธุรกิจ SME เชื่อมกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนอีกส่วนหนึ่งด้วย” เบญจรงค์กล่าวสรุป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
อีสท์ วอเตอร์ จับมือ CAT พัฒนาระบบน้ำครบวงจร Digital Park Thailand
LINE TV ตั้งเป้าเบอร์ 1 แพลตฟอร์มออนไลน์วีดีโอในประเทศไทย
"เมกาบางนา" เปิดแผนระยะยาว 14 ปี ขยายอาณาจักรสู่ "เมกาซิตี้"
จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ส่ง “จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ บลู เลเบิ้ล เยียร์ ออฟ เดอะ ด็อก” ต้อนรับนักษัตรปีจอ
เนสกาแฟ ทุ่ม 450 ล้านบาท ปั้น ‘เนสกาแฟ โกลด์ เครมมา’ เอาใจคอกาแฟพรีเมียม
“คริสตัล” รุกตลาดปี 2561 ปักหมุดรักษาผู้นำตลาดน้ำดื่มไทยอย่างยั่งยืน
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved