AIS เดินหน้า Digital for Thais ด้านสาธารณสุข ขยายแอป อสม.ออนไลน์สู่ภาคเหนือ
24 May 2017

 

          AIS ต่อยอดแนวคิด “Digital for Thais” ด้านสาธารณสุขด้วยการขยายแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ สู่ภาคเหนือ ย้ำช่วยสร้างการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของคนในชุมชนให้สามารถดูแลป้องกันตนเองและคนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ รวดเร็ว มั่นใจปีนี้ขยายการใช้งานครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

 


          วิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ด้วยความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยในทุกด้าน เพื่อสร้างประโยชน์ และคุณค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน และประเทศชาติที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Digital for Thais” โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขไทย และสุขภาพของคนไทยมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเมื่อปลายปี 2558 AISได้พัฒนานวัตกรรม“แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์”ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ให้สามารถติดตามรับรู้ข่าวสารข้อมูล และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขในชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านในชุมชนให้รู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และป้องกันโรคระบาด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมงานด้านสาธาณสุขของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงคนในชุมชนจะมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

 


          หลังจากที่เปิดใช้งานในพื้นที่ภาคเหนือมาระยะหนึ่งแล้ว วันนี้ทีม AIS ได้เข้ามาติดตามผลการใช้งานกันที่กลุ่มเวชปฏิบัติชุมชนและครอบครัว รพ.เวียงป่าเป้าอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายพบว่าการนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปใช้งาน ช่วยให้การบริหารจัดการสะดวกรวดเร็วขึ้น และช่วยให้การทำงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถป้องกัน และติดตามกลุ่มเสี่ยง รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเฝ้าระวังโรคระบาดได้อย่างทันท่วงที

 


          พรรัตน์ เจนจรัสสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า AIS ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานทั้งเสียง และข้อมูลเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถใช้งาน และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุขผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์โดยปัจจุบัน AISสามารถขยายเครือข่าย AIS 4G ครอบคลุมแล้วถึงกว่า 98.72%ของพื้นที่ประชากรทั่วประเทศส่วนในพื้นที่ภาคเหนือมีการขยายสถานีฐาน 3G บนคลื่น 2100MHzและ 4G บนคลื่น 1800 MHzและ 900MHz ครอบคลุมทั้งภาคเหนือกว่า 14,453 สถานีฐาน หรือครอบคลุมพื้นที่กว่า 95.64% ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ18จังหวัดรวมทั้งมีแผนขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ สามารถใช้งานได้ทุกเครือข่าย แต่ผู้ใช้ในเครือข่าย AIS จะใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 


          ชาญชัย ผิวสอาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า “สาเหตุหลักที่เราเลือกแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เข้ามาช่วยในการทำงานเนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะการทำงานด้านสาธารณสุขซึ่งสามารถนำมาใช้ในการแจ้งข่าวสารประกาศโรคระบาดในพื้นที่ และการแจ้งรับเงิน ส่งรายงาน ซึ่งช่วยให้ อสม.ได้รับข้อมูลข่าวสารโรคระบาดในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ในการป้องกัน เนื่องจากการทำงานในอดีต รพ.เวียงป่าเป้า มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือโรคระบาดต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพให้กับเครือข่ายอสม.ได้รับทราบต้องรอวันประชุมที่รพ.เท่านั้น ซึ่งหากเป็นเรื่องด่วนรพ.ก็จะต้องโทรแจ้งกับประธานอสม.ในแต่ละหมู่ 


          อีกทั้งยังช่วยในการติดต่อสื่อสารสำหรับหมู่บ้านที่มีระยะทางห่างไกลรพ.เวียงป่าเป้า ซึ่งหมู่ 8 มีระยะทางไกลถึง 40 กิโลและมีประชากรที่อยู่อาศัยถึง 2,000 คน แต่มีเจ้าหน้าที่ รพ.ประจำเพียง 1 คนเท่านั้น ดังนั้นการติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งข่าวสารสาธารณสุข หรือประกาศโรคระบาดที่รวดเร็ว แม่นยำ เชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการดูแลชาวบ้าน”


          ศิริพงศ์ ดีโก๋ อสม.หมู่ 4 รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า ในอดีตการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยหรือให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยกับชาวบ้านเป็นเรื่องที่ยากลำบาก เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่เชื่อถือข้อมูลที่เรานำมาแนะนำ แต่หลังจากที่นำแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ มาใช้งานเราสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากหมอไปเปิดแนะนำข้อมูลให้ชาวบ้านได้รับทราบเพราะมีแหล่งที่มาของข้อมูล และสถิติที่น่าเชื่อถือ ทำให้ชาวบ้านมั่นใจข้อมูลของอสม.ที่นำมาเผยแพร่มากขึ้น และแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ยังช่วยให้อสม.รับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วขึ้นเพราะเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะการทำงานเพียงอย่างเดียว จึงไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญที่หมอส่งมาให้ไม่ว่าเราจะทำกิจวัตรประจำวันอะไรอยู่หรืออยู่ที่ไหนก็ตาม

 


          พัชนี  อ้ายเหมยอสม.หมู่ 4 รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เข้ามาช่วยในการทำงานในเรื่องของการส่งรายงาน และการถ่ายภาพอาการของผู้ป่วยเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่รพ.เวียงป่าเป้าวินิจฉัยอาการได้ทันทีในขณะที่ อสม.ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุ และหากมีข้อสงสัยเรื่องอาการผู้ป่วยก็สามารถสอบถามหมอได้ทันที นอกจากนี้ อสม.ในแต่ละหมู่เห็นการปฏิบัติงานลงพื้นที่ของอสม.ด้วยกัน จึงเป็นการกระตุ้นการทำงานของอสม.ในการลงพื้นที่เยี่ยมคนในชุมชนและจัดการรณรงค์ต่างๆในพื้นที่

 


          “โดยปัจจุบันแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มีหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ,รพ.สต.เปิดใช้งานแล้วประมาณ 136 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีอสม.ที่นำแอปพลิเคชันไปใช้งานแล้วประมาณ 2,628 คน โดยในปี 2560 นี้ AIS มีความตั้งใจขยายการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ไปยังหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และรพ.สต. ให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น เพราะเล็งเห็นว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นแอปบริการสังคมที่ต้องการส่งเสริมให้การทำงานสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ และยังเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับสาธารณสุขไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย” วิไล กล่าวสรุป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
"ไปรษณีย์ไทย" ย้ำมาตรการ ‘สิ่งของต้องห้ามฝากส่ง’ ชี้ ‘สิ่งมีชีวิต’ ห้ามส่ง
"คาร์มานา" เดินหน้าปั่นแบรนด์ เจาะตลาด C2C ซื้อขายรถบ้านมือสองออนไลน์เบอร์ 1
POWER MALL ขนทัพเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไอทีกว่า 200 แบรนด์ ลดครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปี
กสิกรไทย จับมือ สสว.เวียดนาม ดันเอสเอ็มอีเวียดนาม เพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
"โตชิบา ไทยแลนด์" รุกหนักครึ่งปีหลัง 2018 เปิดตัวสินค้าใหม่ 34 รุ่น หวังรายได้โต 2 ดิจิต
“IKEA Mid-Year Sale” ลดกระหน่ำสูงสุดถึง 70%
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved