สงกรานต์ที่รอคอย!! ฉ่ำทั่วไทย 13 - 15 เมษายนนี้
25 Mar 2024

ร่วมฉลองปีใหม่ไทย “เย็นฉ่ำ ชื่นใจ” กับมหาสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ กับกิจกรรมมงคลทั้ง 10 ประการ พร้อมร่วมภาคภูมิใจในโอกาสที่ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ไทย” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ครั้งที่ 18 ณ เมืองคาเซเน สาธารณรัฐบอตสวานา

มาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” กับงาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” เทศกาลสงกรานต์ที่ผสานความร่วมสมัยอันดีงามของไทย สร้างส่วนร่วมกับคนในชุมชน เพื่อชุมชน ริเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2558 และจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงวัฒนธรรม, กองทัพเรือ, กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, ขอนแก่น, อุดรธานี และภูเก็ต 

 

 

ยกระดับ “บวร ยกกำลังสอง” สู่แพลตฟอร์มความร่วมมือ สืบสานประเพณีไทย รักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ต่อยอดมูลค่าเศรษฐกิจ สังคม พัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

“Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ตอกย้ำแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย เพื่อสร้างการเรียนรู้ ส่งเสริม และสืบสานมรดกไทยสู่คนไทยและสากล ซึ่งในปีนี้มาพร้อมกับแนวคิด “เย็นฉ่ำ ชื่นใจ” โดยประสานความร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่ภายใต้หลัก “บวร ยกกำลังสอง”

ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของภาคส่วนภายนอก ร่วมกับบริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ มาทำงานร่วมกับอย่างเป็นระบบ ระหว่าง ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษา เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก โดยมีภาครัฐสนับสนุน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสู่ชุมชนจากส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อความยั่งยืน ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

 

 

สะท้อนได้จากการขยายผลการจัดงานสู่ภูมิภาคอื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่หลากหลายวัฒนธรรมทั่วไทย ใน 6 จังหวัด 4 ภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งทุกพื้นที่การจัดงานมีความเชื่อมโยงกับชุมชนที่มีความโดดเด่นเชิงศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ละภูมิภาค เป็นศูนย์รวมของความเชื่อและศรัทธา ความกลมเกลียวและสันติภาพของชุมชนพหุวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ในท้องถิ่น อาทิ

 • ชุมชนฝั่งพระนครและธนบุรี กรุงเทพมหานคร ย่านเมืองเก่า ชุมชนเข้มแข็ง และความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีของ 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ
 • ชุมชนล้านนา จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ สัมผัสความงดงามของปี๋ใหม่เมือง local crafts และมงคลท้องถิ่น
 • ชุมชนไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต วัฒนธรรมบาบ๋าเมืองเก่าภูเก็ต
 • ชุมชนมรดกโลก บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ไทยพวนบ้านเชียง
 • ชุมชนสาวะถี วัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น โบราณสถานสิมวัดไชยศรี ฮูปแต้ม และหมอลำพื้นบ้าน

ซึ่งทุกพื้นที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเรื่องภูมิทัศน์ มีเอกลักษณ์ของอาหาร และชาติพันธุ์ ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในชุมชน รวมถึงสร้างโอกาสต่อยอดมูลค่าเพิ่มของดีในชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ทั้งอาหาร งานบริการ งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์ต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน และต่อยอดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะให้กับเยาวชนในชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆของโครงการ

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนในช่วงการจัดงานรวม 6 จังหวัดทั่วประเทศ มีรายได้กว่า 2.61 ล้านบาท

 

 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม – ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทย สร้างรายได้ให้ชุมชน 

“Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ยึดหลัก ESG ในการดำเนินงาน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ได้แก่

 • ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การร่วมกันทำความสะอาดบ้าน วัด โรงเรียน รวมไปถึงกิจกรรมเก็บกลับ รีไซเคิล และ SX REPARTMENTSTORE ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้เปลี่ยนเป็นของมีค่ากับผู้อื่น รวมทั้งซื้อสินค้ามือสองในราคาถูก รายได้จากการจำหน่าย ร่วมสบทบทุนถวายพระอาราม
 • ด้านสังคม (Social) สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นหลัก มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรม Bike Walk Talk Boat
 • ด้านธรรมาภิบาล (Governance) ยึดหลัก บวร ยกกำลังสอง พัฒนาทักษะบุคลากรโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่จำนวนกว่า 136 คนในปัจจุบัน ให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็น เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ เรื่องราวเฉพาะถิ่นของชุมชน นับเป็นการเชื่อมโยงและต่อยอดเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

 

เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม สืบสานวิถีถิ่นไทยให้ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ตั้งแต่เปิดโครงการมาจนถึงขณะนี้ สามารถพัฒนาศักยภาพน้องๆ มาแล้วกว่า 136 คน โดยเสริมสร้างทักษะความรู้เรื่องชุมชนให้กับเยาวชน และฝึกฝนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปสู่สากล พร้อมทั้งเผยแพร่เรื่องราว บอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาเที่ยวงาน

ทั้งนี้โครงการยังสร้างเครือข่ายเยาวชนเจ้าบ้านฯ ออกไปยังจุดประจำการทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่, ลำพูน, ขอนแก่น, อุดรธานี และภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงาน “Water Festival 2024 วิถีน้ำ…วิถีไทย” ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมุ่งหวังที่จะปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรัก ความหวงแหนวัฒนธรรรมวิถีชีวิตแบบไทย ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของชุมชนตนเองจนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและความยั่งยืนต่อไป โดยมีแผนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเจ้าบ้านเหล่านี้ ให้มีทักษะที่สำคัญและจำเป็นได้อย่างครบถ้วน ในแนวทางที่จะนำไปสู่เส้นทางอาชีพด้านการให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยความร่วมมือของทีมงานและบุคลากรที่เชี่ยวชาญสาขาการศึกษาที่พร้อมจัดหลักสูตรได้อย่างสอดคล้องเพื่อเติมเติมให้มีศักยภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และมีการต่อยอดกิจกรรมด้วยการเชื่อมโยงนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวจากโครงการ Beta Young Entrepreneur ให้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงและร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความเข้มข้น ต่อยอดความรู้และประสบการณ์ให้กับน้องๆ ซึ่งทางโครงการได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา โดยเป็นทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา

 

 

ก้าวข้ามปีใหม่ไทย กับกิจกรรมมงคล ทั้ง 10 ประการ

 • แห่พระทางน้ำ กรุงเทพมหานคร ปี 3 วันที่ 13 เมษายน 2567
 • สักการะพระประธานประจำพระอารามหลวง
 • สักการะศาลเจ้าย่านพระนครและธนบุรี
 • ทำบุญไหว้พระขอพร
 • อุโมงค์น้ำมนต์มงคลจาก 10 พระอาราม
 • น้ำอบ น้ำปรุง และดอกไม้มงคล สรงน้ำพระพุทธมนต์
 • อนุรักษ์พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสรับสิริมงคล
 • ส่งต่อของใช้ และช้อปเพลินใจ ร่วมทำบุญแบบรักษ์โลก กับ กิจกรรม SX REPARTMENTSTORE ณ วัดประยุรวงศาวาส
 • ตักบาตรทางน้ำ คลองโอ่งอ่าง วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 06.30 -08.00 น.
 • เมนูอาหารคาวหวานมงคลหลากหลายจากชุมชน 

 

เรียนรู้เกร็ดเรื่องราวย่านวิถีเก่า กับกิจกรรม ประกวด VLOG Walking Tour : เที่ยวเทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย เย็นฉ่ำชื่นใจ ไทยทั่วหล้า 

ชวนร่วมประกวด VLOG Walking Tour : เที่ยวเทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย เย็นฉ่ำชื่นใจ ไทยทั่วหล้า ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 9,000 บาท 

กติกาและเงื่อนไขการร่วมประกวด

 • ผู้เข้าร่วมประกวด ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย
 • ถ่ายคลิป VLOG รีวิวการท่องเที่ยวงาน Water Festival 2024 ความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยในคลิปจะต้องกล่าวถึงชื่องาน “Water Festival 2024 เย็นฉ่ำชื่นใจ” และภาพ Logo งาน Water Festival 2024 อยู่ในคลิป
 • Post ลง Social Media ส่วนตัว Facebook Instagram หรือ Tiktok (เปิดเป็นสาธารณะ) พร้อมใส่ Hashtag #WaterFestivalThailand #เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย #เย็นฉ่ำชื่นใจ #สงกรานต์ #กรุงเทพ #เชียงใหม่ #ลำพูน #ขอนแก่น #อุดรธานี #ภูเก็ต
 • ผู้เข้าประกวด จะต้องลงทะเบียนและส่งลิงค์ผลงานเข้าร่วมการประกวด
 • กำหนดให้ 1 บัญชีผู้ใช้งาน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกดติดตาม Facebook : @Water Festival Thailand

เปิดรับสมัครและส่งผลงาน : 13 – 15 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. ประกาศผล : 18 เมษายน 2567

เปิดพื้นที่ใหม่ในกรุงเทพมหานคร คลองโอ่งอ่าง เชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรม

ต่อยอดและเชื่อมโยงเส้นทางทางวัฒนธรรมเพิ่มเติม ได้แก่ คลองโอ่งอ่าง โดยมีกิจกรรมสุด Exclusive กับทริปเจาะเวลาหาอดีตที่คลองโอ่งอ่าง กิจกรรมพายเรือคายัค ชมความงามของสถาปัตยกรรมและเรื่องเล่าวิถีชุมชนสองฟากฝั่งริมคลองรอบกรุงสมัยรัชกาลที่ 1 เริ่มต้นทริปที่ป้อมพระสุเมระจนถึงสะพานหัน และจบทริปด้วยของอร่อย ร้านเด็ด เจ้าดัง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ คลองโอ่งอ่าง เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ในวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 06.30 - 08.00 น.

 

 

เพลิดเพลินวัฒนธรรม สืบสานอัตลักษณ์พื้นถิ่น 6 จังหวัด 4 ภาคทั่วไทย

งาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 9 ในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ 6 จังหวัด 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน 2567 ดังนี้

 • ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) 13 - 15 เมษายน 2567 กับ 5 ท่าวัดพระอารามหลวง ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร และ 6 ท่าน้ำเอกชน ได้แก่ ท่ามหาราช, ท่าเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น, ท่าศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน), ท่าสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม, ท่าคลองโอ่งอ่าง, ท่ายอดพิมาน
 • ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 13 - 15 เมษายน 2567 บ้านโบราณเชียงใหม่ ถนนเจริญประเทศ จังหวัดเชียงใหม่
 • ภาคเหนือ (ลำพูน) 12 - 13 เมษายน 2567 ตลาดนัดสงกรานต์ถนนรถแก้ว และถนนอินทยงยศ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี) 13 - 14 เมษายน 2567 ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง วัดสันติวนาราม
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) 13 - 14 เมษายน 2567 วัดไชยศรี อำเภอเมืองขอนแก่น
 • ภาคใต้ (ภูเก็ต) 13 - 15 เมษายน 2567 วัดไม้ขาว และสี่แยกชาเตอร์

 

 

ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น นับเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จากการผสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการ ตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย จาก Soft Power สู่การเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” และการเป็น Landmark การท่องเที่ยวระดับโลก ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายนนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

ติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเพิ่มต่างๆ ได้ที่ Facebook : Water Festival Thailand

[อ่าน 1,725]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
แอ็กซ์ จัดงานเปิดตัวใหม่! AXE Fine Fragrance Collection เสิร์ฟความหอมพรีเมียมเกินขั้น ติดทนนานเกินคาด
ทรูบิสิเนส คัดสรรเบอร์มงคล 7 กลุ่มธุรกิจ 5 สายอาชีพ
SSRG เปิดตัวโครงการอสังหาฯ ยักษ์ใหญ่ในกัมพูชา
AP-SCG พันธมิตรขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียว
ICONCRAFT ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์งานคราฟต์ล้ำค่าจากช่างฝีมือไทย
AIS จับมือ Apple ให้บริการ AIS Care+ with AppleCare Services รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 0-2751-4995-6
Mobile : 062-194-4561
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 0-2751-4995-6
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved