ทีเส็บ ลุยนำร่องสร้าง Thai MICE Connect อีมาร์เก็ตเพลสธุรกิจไมซ์ภาคใต้ www.thaimiceconnect.com
11 Aug 2019

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ๔.๐ อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ด้วยการสร้างอีมาร์เก็ตเพลสธุรกิจไมซ์ (E-MICE Marketplace) www.thaimiceconnect.com ลุยนำร่องภูมิภาคใต้ ผ่านภูเก็ตไมซ์ซิตี้ พร้อมดึงกลุ่มจังหวัดทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยสร้างโอกาสทางธุรกิจ ความเท่าเทียมทางการตลาดไมซ์ ด้วยการสร้างระบบฐานข้อมูลไมซ์ไทยเชื่อมโยงการค้าในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งระบบ เชื่อมั่นหนุนไทยสู่เบอร์หนึ่งจุดหมายปลายทางไมซ์ในใจนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมซ์ทั่วโลก พร้อมดัน GDP กลุ่มจังหวัดอันดามันโต ๕ เท่าใน ๒๐ ปี

ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรมสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือทีเส็บ กล่าวว่า ธุรกิจไมซ์เป็นเวทีหลักเชื่อมโยงหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งการท่องเที่ยวโรงแรม ที่พัก อุตสาหกรรมการบริการ และ โลจิสติกส์ทั้งระบบ ทีเส็บในฐานะหน่วยงานรัฐมีบทบาทส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ภายใต้วิสัยทัศน์การทำงานตามนโยบายรัฐบาล ๓ เป้าหมายหลัก คือ การสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ภูมิภาค และการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาธุรกิจไมซ์ไทยอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

 

ทีเส็บเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาข้อมูลไมซ์ระดับชาติที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้อุตสาหกรรมไมซ์นำ ด้วยการสร้างศูนย์กลางข้อมูลไมซ์ระดับชาติที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทีเส็บผนึกกำลัง กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า ๑๐ หน่วยงานเดินหน้ายกระดับธุรกิจไมซ์ผ่านนวัตกรรมข้อมูล ริเริ่มโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้าบริการของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่อ“Thai MICE Connect: E-MICE Marketplace”หรือแพลทฟอร์มรวบรวมฐานข้อมูลสินค้าบริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศที่ชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน ด้วยการพัฒนาให้เป็น E-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของไทย

โครงการ “Thai MICE Connect” หรือโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้า บริการของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับภูมิภาค แบ่งเป็น ๒ เฟส คือ เฟสแรกในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๓ พื้นที่หลัก ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเฟสสองในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๒ พื้นที่ คือ ภาคเหนือและภาคตะวันออก สำหรับภูมิภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ถือเป็น เมืองต้นแบบในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน อันประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดระนองและ จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดสำคัญ ที่มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์กระจายอยู่เป็นจำนวนมาก

จังหวัดภูเก็ต ยังเป็นเมืองที่ได้รับการรับรองจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESO) ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์วิทยาการด้านอาหาร Creative City Gastronomy แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน โดยรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเป้าหมายของการพัฒนาในระยะยาว ประกอบด้วย ๔M ได้แก่ Marina Hub เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาค, Medical Hub เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, Mice City เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางของการประชุม และจัดนิทรรศการนานาชาติ, Manpower Development เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว และเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริง  และ ๓ S ได้แก่ Sport Tourism เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา, Smart City เพื่อพัฒนาภูเก็ตไปสู่ความทันสมัย เป็นศูนย์กลางเมือง Digital และรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริง และSustainable Development เป็นการพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสมดุลในทุกด้าน

 

โดยได้รับงบประมาณการลงทุนเมกะโปรเจ็คจากรัฐบาลเป็นจำนวนถึง ๑.๒๕ แสนล้านบาท โดยทีเส็บได้มีการวางยุทธศาสตร์ให้ภูเก็ตเป็นเมืองไมซ์ หรือไมซ์ซิตี้ ด้วยการขยายการลงทุนสร้างความเจริญและรองรับการเติบโตของภูมิภาค จังหวัดภูเก็ตยังได้มีแผนการสร้างสนามบินภูเก็ตแห่งที่สองที่คาดว่าจะสามารถให้บริการภายในปี ๒๕๗๐ โครงการรถไฟฟ้ารางเบา เชื่อมต่อท่าอากาศยานแห่งที่ ๒ – ตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อรองรับการขยายตัวของนักเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มธุรกิจอีกด้วย

 

ซึ่งคาดว่าจะสามารถพร้อม ให้บริการได้ในปี ๒๕๖๘  แผนการขยายเส้นทางหลักจากสนามบิน เข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต  โครงการทางด่วนกระทู้– ป่าตอง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง รองรับระบบขนส่งให้ครอบคลุมขึ้น ตลอดจนการเพิ่มความถี่รถเมล์สายเดิมและเพิ่มรถเมล์สายใหม่ รองรับการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญใจกลางเมืองมากยิ่งขึ้น รวมถึงโครงการพัฒนาท่าเรือสำราญ และท่าเรือขนาดใหญ่ ประกอบกับในตลอด ๓ ปีที่ผ่านมาเอกชนมีแผนการลงทุนสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่  ๔ แห่ง ตลอดจนมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนหอประชุมในพื้นที่ภูเก็ตมีตัวเลขการลงทุนเพิ่มขึ้น ๑๕% ต่อปี ซึ่งคาดว่า จะสามารถรองรับการจัดประชุมระดับสากลได้ ถึง ๓๐,๐๐๐ คนต่อวัน โดยมุ่งสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ของภูมิภาคเอเชีย

โครงการ “Thai MICE Connect” จะเป็นแพลทฟอร์มนวัตกรรมใหม่สำหรับวงการไมซ์ไทยในการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้สามารถแข่งขันได้บนแพลทฟอร์มการตลาดโลกใหม่ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมเรียนรู้ และพัฒนาสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า และบริการเพื่อพร้อมเป็นตัวเลือกในแพลทฟอร์มรูปแบบ E-MICE Marketplace ที่จะมีสนับสนุนแคมเปญ“คลิ๊กติดใจ” ให้แก่ผู้ประกอบการขายที่เข้าร่วมลงทะเบียนในระบบและมีการอัพเดตข้อมูลสินค้าและบริการ ทั้งรูปภาพ ข้อความ โปรโมชั่น เพื่อให้สินค้าบริการเป็นที่น่าสนใจ โดยมีสิทธิประโยชน์มากมายให้ผู้ประกอบการขาย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในโครงการฝึกฝนพัฒนาธุรกิจต่อยอดการขาย และพบปะผู้ประกอบการซื้อให้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ทีเส็บได้พัฒนาการฝึกอบรมให้ความรู้ในรูปแบบ Training Workshop & Public Hearing ในการเสริมอาวุธความรู้ ด้านการจัดเก็บข้อมูลและการทำการตลาดดิจิตัล โดยผู้ร่วมอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาต่อยอดระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง โดยโครงการ Thai MICE Connect: E-MICE Marketplace เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้

[อ่าน 425]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เปิดตัว “เนสกาแฟ โคลด์ บริว” กาแฟสกัดเย็นพร้อมดื่มพรีเมียมครั้งแรกในไทย
ทีเอ็มบี และธนชาต ประเดิมความร่วมมือแรกของปี หนุนเอสเอ็มอีใช้บัญชีเดียว ยื่นขอสินเชื่อง่าย-รวดเร็วขึ้น
ธัญญาพาร์ค ชวนฉลองตรุษจีนรับโชคปีหนูทอง
เป๊ปซี่ แจกอั่งเปามอบความ เฮง! เฮง! เฮง! “เป๊ปซี่ตรุษจีน” สุดลิมิเต็ด ทั้งซ่า ทั้งเฮง มั่งมีตลอดปี
เคทีซีชวนอร่อยรับตรุษจีน กับสุดยอดร้านอาหารจีน
“Coco Creama” เผยผิวเนียนนุ่มชวนสัมผัส ด้วยคุณค่าจากสารสกัดมะพร้าว 100%
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved