ทีเส็บ ลุยนำร่องสร้าง Thai MICE Connect อีมาร์เก็ตเพลสธุรกิจไมซ์ภาคใต้ www.thaimiceconnect.com
11 Aug 2019

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ๔.๐ อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ด้วยการสร้างอีมาร์เก็ตเพลสธุรกิจไมซ์ (E-MICE Marketplace) www.thaimiceconnect.com ลุยนำร่องภูมิภาคใต้ ผ่านภูเก็ตไมซ์ซิตี้ พร้อมดึงกลุ่มจังหวัดทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยสร้างโอกาสทางธุรกิจ ความเท่าเทียมทางการตลาดไมซ์ ด้วยการสร้างระบบฐานข้อมูลไมซ์ไทยเชื่อมโยงการค้าในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งระบบ เชื่อมั่นหนุนไทยสู่เบอร์หนึ่งจุดหมายปลายทางไมซ์ในใจนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมซ์ทั่วโลก พร้อมดัน GDP กลุ่มจังหวัดอันดามันโต ๕ เท่าใน ๒๐ ปี

ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรมสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือทีเส็บ กล่าวว่า ธุรกิจไมซ์เป็นเวทีหลักเชื่อมโยงหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งการท่องเที่ยวโรงแรม ที่พัก อุตสาหกรรมการบริการ และ โลจิสติกส์ทั้งระบบ ทีเส็บในฐานะหน่วยงานรัฐมีบทบาทส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ภายใต้วิสัยทัศน์การทำงานตามนโยบายรัฐบาล ๓ เป้าหมายหลัก คือ การสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ภูมิภาค และการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาธุรกิจไมซ์ไทยอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

 

ทีเส็บเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาข้อมูลไมซ์ระดับชาติที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้อุตสาหกรรมไมซ์นำ ด้วยการสร้างศูนย์กลางข้อมูลไมซ์ระดับชาติที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทีเส็บผนึกกำลัง กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า ๑๐ หน่วยงานเดินหน้ายกระดับธุรกิจไมซ์ผ่านนวัตกรรมข้อมูล ริเริ่มโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้าบริการของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่อ“Thai MICE Connect: E-MICE Marketplace”หรือแพลทฟอร์มรวบรวมฐานข้อมูลสินค้าบริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศที่ชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน ด้วยการพัฒนาให้เป็น E-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของไทย

โครงการ “Thai MICE Connect” หรือโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้า บริการของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับภูมิภาค แบ่งเป็น ๒ เฟส คือ เฟสแรกในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๓ พื้นที่หลัก ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเฟสสองในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๒ พื้นที่ คือ ภาคเหนือและภาคตะวันออก สำหรับภูมิภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ถือเป็น เมืองต้นแบบในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน อันประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดระนองและ จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดสำคัญ ที่มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์กระจายอยู่เป็นจำนวนมาก

จังหวัดภูเก็ต ยังเป็นเมืองที่ได้รับการรับรองจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESO) ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์วิทยาการด้านอาหาร Creative City Gastronomy แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน โดยรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเป้าหมายของการพัฒนาในระยะยาว ประกอบด้วย ๔M ได้แก่ Marina Hub เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาค, Medical Hub เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, Mice City เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางของการประชุม และจัดนิทรรศการนานาชาติ, Manpower Development เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว และเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริง  และ ๓ S ได้แก่ Sport Tourism เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา, Smart City เพื่อพัฒนาภูเก็ตไปสู่ความทันสมัย เป็นศูนย์กลางเมือง Digital และรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริง และSustainable Development เป็นการพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสมดุลในทุกด้าน

 

โดยได้รับงบประมาณการลงทุนเมกะโปรเจ็คจากรัฐบาลเป็นจำนวนถึง ๑.๒๕ แสนล้านบาท โดยทีเส็บได้มีการวางยุทธศาสตร์ให้ภูเก็ตเป็นเมืองไมซ์ หรือไมซ์ซิตี้ ด้วยการขยายการลงทุนสร้างความเจริญและรองรับการเติบโตของภูมิภาค จังหวัดภูเก็ตยังได้มีแผนการสร้างสนามบินภูเก็ตแห่งที่สองที่คาดว่าจะสามารถให้บริการภายในปี ๒๕๗๐ โครงการรถไฟฟ้ารางเบา เชื่อมต่อท่าอากาศยานแห่งที่ ๒ – ตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อรองรับการขยายตัวของนักเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มธุรกิจอีกด้วย

 

ซึ่งคาดว่าจะสามารถพร้อม ให้บริการได้ในปี ๒๕๖๘  แผนการขยายเส้นทางหลักจากสนามบิน เข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต  โครงการทางด่วนกระทู้– ป่าตอง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง รองรับระบบขนส่งให้ครอบคลุมขึ้น ตลอดจนการเพิ่มความถี่รถเมล์สายเดิมและเพิ่มรถเมล์สายใหม่ รองรับการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญใจกลางเมืองมากยิ่งขึ้น รวมถึงโครงการพัฒนาท่าเรือสำราญ และท่าเรือขนาดใหญ่ ประกอบกับในตลอด ๓ ปีที่ผ่านมาเอกชนมีแผนการลงทุนสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่  ๔ แห่ง ตลอดจนมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนหอประชุมในพื้นที่ภูเก็ตมีตัวเลขการลงทุนเพิ่มขึ้น ๑๕% ต่อปี ซึ่งคาดว่า จะสามารถรองรับการจัดประชุมระดับสากลได้ ถึง ๓๐,๐๐๐ คนต่อวัน โดยมุ่งสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ของภูมิภาคเอเชีย

โครงการ “Thai MICE Connect” จะเป็นแพลทฟอร์มนวัตกรรมใหม่สำหรับวงการไมซ์ไทยในการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้สามารถแข่งขันได้บนแพลทฟอร์มการตลาดโลกใหม่ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมเรียนรู้ และพัฒนาสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า และบริการเพื่อพร้อมเป็นตัวเลือกในแพลทฟอร์มรูปแบบ E-MICE Marketplace ที่จะมีสนับสนุนแคมเปญ“คลิ๊กติดใจ” ให้แก่ผู้ประกอบการขายที่เข้าร่วมลงทะเบียนในระบบและมีการอัพเดตข้อมูลสินค้าและบริการ ทั้งรูปภาพ ข้อความ โปรโมชั่น เพื่อให้สินค้าบริการเป็นที่น่าสนใจ โดยมีสิทธิประโยชน์มากมายให้ผู้ประกอบการขาย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในโครงการฝึกฝนพัฒนาธุรกิจต่อยอดการขาย และพบปะผู้ประกอบการซื้อให้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ทีเส็บได้พัฒนาการฝึกอบรมให้ความรู้ในรูปแบบ Training Workshop & Public Hearing ในการเสริมอาวุธความรู้ ด้านการจัดเก็บข้อมูลและการทำการตลาดดิจิตัล โดยผู้ร่วมอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาต่อยอดระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง โดยโครงการ Thai MICE Connect: E-MICE Marketplace เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้

[อ่าน 203]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพ “MJD RUN AS ONE” ครั้งที่ 2
เซ็นทรัล จับมือ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ปลุกนักช้อปใน “Central | Zen Midnight Sale”
กรุงเทพประกันภัย รับรางวัลในงาน 'ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2019'
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโคนม
TIP รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 2019
หนุนหญิงไทยร่วมวิ่งส่งต่อพลังใจ ในงาน ATiRA WOMEN'S RUN 2019
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved