“สยามไวเนอรี่” สานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคม “การเดินทางของไออุ่น ปีที่ 10”
22 Jan 2020

 

ยึดมั่นปรัชญาในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัท สยามไวเนอรี่ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไวน์และเครื่องดื่มของไทย มุ่งมั่นสานต่อโครงการ “การเดินทางของไออุ่น” ซึ่งปีนี้ครบรอบปีที่ 10 โดยได้ผนึกกำลังร่วมกับอาสาสมัครจากภายในองค์กร ผู้มีจิตอาสาจากหน่วยงาน และเครือข่ายชมรม ตลอดจนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมเดินทางลงพื้นที่ช่วยเหลือเยาวชนและชุมชนห่างไกลถึง 2 ทริป ได้แก่ โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และทริปล่าสุดคือ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน บ้านแสนสุข อ.แม่จัน จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 พร้อมส่งมอบเครื่องกันหนาว และอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว  

 

 

ชยพล ศรศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวว่า “ภายใต้แนวคิดและความเชื่อที่ว่า สังคมที่ดีต้องมาจากรากฐานที่ดี กลุ่มบริษัท สยามไวเนอรี่ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ และพัฒนา สังคมด้วย โครงการและงานอาสาสมัครมากมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชนบทในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาเราเดินทางเข้าพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร และห่างไกลทั่วประเทศ  เพื่อศึกษาหาข้อมูลจนรู้ถึงความจำเป็นและความต้องการของเยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ จึงทำให้เกิดโครงการ “การเดินทางของไออุ่น” ขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ สยามไวเนอรี่ ได้มอบสิ่งของและเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 

 

สำหรับปีนี้นับเป็นโอกาสพิเศษที่โครงการครบรอบ 10 ปีเราจึงตั้งใจที่จะจัดกิจกรรม 2 ทริปเพื่อช่วยเหลือเยาวชนพื้นที่ห่างไกล และในขณะเดียวกันก็ได้ช่วยเหลือครอบครัวและคนในชุมชนไปพร้อมๆ กัน โดยเราได้มอบเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนที่ชัดเจนในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมทำกิจกรรม และได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดด้วย”

 

 

สำหรับโรงเรียนบ้านสบเมย เป็นโรงเรียนที่อยู่ใน ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม อาศัยลุ่มน้ำสาละวินในการดำเนินชีวิตและหล่อเลี้ยงสมาชิกครอบครัวมาหลายชั่วอายุคน ด้วยดินดี อากาศดี น้ำดี จึงทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเพาะปลูกที่หลากหลาย มีความสมบูรณ์ทางด้านพืชพันธุ์ ผักต่างๆ มากมาย ส่วนการเรียนการสอนของโรงเรียนสบเมยนั้น มีตั้งแต่ระดับชั้นประถม ป.1-ป.6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 205 คน โดยมีเด็กอยู่ประจำ 65 คน ครู 18 คน ส่วนศูนย์เด็กเล็ก มี 3 ศูนย์ย่อย 1.บ้านสบเมย จำนวน 30 คน 2.บ้านพะละอี จำนวน 20 คน 3.บ้านโกะงอคี จำนวน 22 คน และมีเด็กบางส่วนเป็นชนกลุ่มน้อย หรือกำพร้าเนื่องจากการสู้รบจำนวนหนึ่ง

 

 

ในขณะที่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ณ บ้านแสนสุข อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีอาสาสมัครจากกลุ่มบริษัทสยามไวเนอรี่ และกลุ่มเยาวชนบ้านแสนสุข อ.แม่จัน จ.เชียงราย ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำกับชาวบ้าน ตลอดจนเยี่ยมชมโครงการพึ่งพาตนเองวิถีพอเพียง เยาวชนบ้านแสนสุข พร้อมดำเนินการแจกผ้าห่ม เสื้อกันหนาวให้กับชาวบ้าน

สำหรับบ้านพักแสนสุขก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 โดย นายธีรวัฒน พิทักษ์ไพรศรี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่คำที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ได้นำเด็กๆ ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลมาอุปการะ เพื่อให้ได้รับการศึกษา โดยเด็กๆส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โครงการ “ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” ถือเป็นการต่อยอดโครงการปศุสัตว์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด เป็นการขยายโอกาสเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพเด็กและชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้นักเรียนที่กำลังศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนการพึ่งพาตนเองอย่างถูกวิธี และขยายโอกาสสู่ผู้ปกครองเพื่อนำไปพัฒนา บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับครอบครัวของเยาวชน ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆในการประกอบอาชีพ เช่นการอนุรักษ์ทรัพยากร น้ำ, ป่า การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ สืบสานแก่ลูกหลานต่อไป       

 

                 

 

โดยโครงการการเดินทางของไออุ่น มุ่งมั่นที่จะให้เยาวชนในพื้นที่ได้พัฒนาศักยภาพที่กำลังศึกษาให้มีความรู้ทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้  พร้อมผลักดันให้ศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้เป็นแหล่งอาหาร มีโภชนาการที่ดี สำหรับเด็กๆในบ้านพักที่นำมาอุปการะ พร้อมกันนี้ยังนำรายได้บางส่วนมาเป็นค่าใช้จ่ายแก่เด็กๆในบ้านพัก และเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้ปกครองฯ และชุมชนที่ห่างไกลเข้ามาศึกษาเรียนรู้

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์แจกจ่ายพันธุ์ ปศุสัตว์และ พันธุ์พืช, ศูนย์เรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมประจำเผ่า และเป็นศูนย์กลางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เอื้อต่อการดำรงชีพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ  มีอาชีพมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว รวมถึงการศึกษาของบุตรหลานสู่สังคมผู้ด้อยโอกาสต่อไป

 

 

ด้วยพันธกิจในการมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างจริงใจ กลุ่มบริษัท สยามไวเนอรี่ จึงพร้อมที่จะเป็นองค์กรที่เติบโตเคียงคู่ไปกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ “การเดินทางของไออุ่น” และกิจกรรมอื่นๆ ได้ในเว็บไซต์ www.siamwinery.com

[อ่าน 517]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
realme เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด “realme7 Pro”
เอเชียทีค กลับมาพร้อมแนวคิด Heritage Alive พร้อม 'เรือสิริมหรรณพ' แลนด์มาร์คใหม่ริมน้ำเจ้าพระยา
เอปสัน ขยายฐานลูกค้าเลเซอร์โปรเจคเตอร์ สู่ธุรกิจหนังกลางแปลงไทย
'KTC พี่เบิ้ม' สินเชื่อทะเบียนรถ วงเงินใหญ่ อนุมัติไวถึงที่ รับเงินภายใน 2 ชม
ฮอนด้า บีอาร์-วี และ ฮอนด้า โมบิลิโอ ชวนทำดี ครั้งที่ 4
ดีแทคปรับกลยุทธ์การตลาดครั้งใหญ่ ชูจุดยืน ‘เป็นมากกว่าแค่ซิมเติมเงิน’
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved