“ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”ครั้งที่ 46 ปี 2560 รอบคัดเลือกภาคเหนือ
18 Jul 2017

          ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 46 ประกอบด้วยกิจกรรม “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” “การประกวดมารยาทไทย” และ “การประกวดมารยาทไทยของเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชน โดยการแข่งขันรอบคัดเลือกที่  ภาคเหนือ จัดระหว่างวันที่ 15 - 17 ก.ค. 2560 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ในปีนี้ยังเน้นการเชิญชวนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจในวัฒนธรรมไทย โดยต่อยอดแนวคิด “เท่...อย่างไทย ใครๆ ก็ทำได้” กระตุ้นให้เยาวชนรู้สึกว่าการปฏิบัติตัวภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงามไม่ใช่เรื่องล้าสมัย ในขณะที่การใช้ภาษาไทยและแสดงมารยาทไทยได้ ถูกต้อง ถูกที่ และถูกเวลา เหมาะสมกับกาลเทศะ ยังเป็นสิ่งที่ได้รับการยกย่องจากคนรอบข้างและผู้พบเห็นอีกด้วย ดังนั้น เราควรช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนธำรงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ ซึ่งหวังว่าแนวคิดนี้จะช่วยให้คนไทยรักชาติและหวงแหนความเป็นไทยสืบต่อไป”

 

สำหรับภาคเหนือปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมประมาณ 114 สถาบัน นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 800 คน  โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีโรงเรียนจากภาคเหนือที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทอ่านฟังเสียง ระดับประถมศึกษาตอนปลายด้วย ได้แก่ โรงเรียนบ้านปงสนุก จังหวัดลำปาง

 

 

การแข่งขันอ่านฟังเสียงและ“การประกวดมารยาทไทย” เปิดรับสมัคร 5 ระดับชั้นคือ ระดับประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย-ปวช. และอุดมศึกษา-ปวส. โดยจัดแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง 4 ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 1-3 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อด้วย ภาคเหนือ วันที่ 15-17 ก.ค. 2560 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคใต้ วันที่ 22-24 ก.ค. 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ส่วน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก รวมกรุงเทพฯ คัดเลือกระหว่างเดือนส.ค.-ก.ย. 2560 และรอบชิงชนะเลิศรวมทุกภาค ในวันที่ 11-20 ก.ย. 2560 ที่ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ กรุงเทพฯ

 

“การประกวดมารยาทไทยสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน” สมัครได้ถึง 8 ก.ย. 2560 เปิดรับสมัคร 2 ระดับชั้น โดย แข่งขันรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศภายในวันเดียวกัน ที่ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ คือ ประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) วันที่ 14 ก.ย. 2560 และมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) วันที่ 15 ก.ย. 2560

สถาบันที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 062-070-0088, 06-2070-0099 หรือสมัครทางเว็บไซต์ www.thanachartcsr.com/thaiculture  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  จังหวัดเชียงใหม่

            ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 เดิมชื่อว่า “โรงเรียนอนุสาร 2  (สอนคนหูหนวก)” จัดตั้งโดยการสนับสนุนและสนองนโยบายของคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2524  คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการรับโอนโรงเรียนอนุสารสุนทร 2 (สอนคนหูหนวก) ของมูลนิธิอนุสารสุนทรเพื่อสงเคราะห์คนหูหนวก มาดำเนินการจัดเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษบริการการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่”  เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษประเภทประจำ  และไป-กลับ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

และเมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม  2533  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  อนุมัติในหลักการให้โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่  ขยายแผนการจัดชั้นเรียนเต็มรูป และขยายชั้นเรียนมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีจำนวน  42  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 480 คน  

 

นางยุพิน คำปัน   ผู้อำนวนการ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 

 

นางยุพิน คำปัน  ผู้อำนวนการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกล่าว "เด็กโรงเรียนของเราถึงแม้จะบกพร่องทางการได้ยินก็จริง แต่เราก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล  ให้โอกาส เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา  โรงเรียนฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างเด็กให้สามารถช่วยตนเองให้อยู่ได้ในสังคม หลักๆ คือให้เด็กมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ต้องเป็นคนดีของสังคมคือเราก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการฝึกเด็ก ให้เข้าใจ ถึงการไหว้ พัฒนากริยา มารยาท ถึงจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร แต่เราก็ต้องมีการฝึกซ้อมให้ดีที่สุด เพื่อเด็กๆ จะออกไปสู่สังคมภายนอกได้อย่างเท่าเทียมกันกับเด็กปกติทั่วไป" นางยุพินกล่าว

 

ประวัติการเข้าร่วม โครงการธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

            โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เข้าส่งเด็กเข้า “ประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน” มาตั้งแต่เริ่มเปิดประกวดครั้งแรกเมื่อปี 2558 ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย

 

เตรียมพร้อมก่อนเข้าร่วมประกวด

โครงการ  “ประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน” กับทาง ธนาคารธนชาต

นาวสาวลัดดาพร จะฟะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน หนึ่งในผู้เคยเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินมาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้ง คุยกับเราว่า"โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีรู้สึกชอบและสนุกกับการได้เตรียมตัว อยากให้ทีมงานธนชาต เชิญมาบ่อยๆ พวกเราเตรียมความพร้อมเต็มที่เพื่อรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการริเริ่มเรียนรู้กับมารยาทแบบไทยๆ ที่มีคุณค่า อยากให้เพิ่มรางวัล จะได้ทั้วถึงกัน " น้องลัดดาพร กล่าวทิ้งท้าย

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

เป็นสถานศึกษาที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะงานอาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

คนพิการ ทำได้

ถ้าเข้าถึง เข้าใจ และให้โอกาส

ท่่านสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนได้ที่...

"ชื่อบัญชีเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร"

เลขที่บัญชี 981-3-30968-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาช้างเผือก (เชียงใหม่)

 

 

 

[อ่าน 553]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ต้อนรับปีชวดอันมั่งคั่งและสมบูรณ์ ด้วยลิมิเต็ด เอดิชั่น ล่าสุดจากจอห์นนี่ วอล์กเกอร์
ทีเส็บจับมือ 2 พันธมิตรจัดแคมเปญ “Fly, Meet, Shop” กระตุ้นตลาดนักเดินทางธุรกิจ กลุ่ม CLMV
ซัมซุงปฏิวัติวงการ! เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวในโลก
กรุงศรีรายงานกำไรสุทธิ 32.7 พันล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้น 32.0% จากปี 2561
“นิคอน” ก้าวสู่ศักราชใหม่ ส่งเลนส์แว่นสายตาแห่งอนาคต “Nikon SeeMax Ultimate”
ดีแทค ปรับใหญ่!! เปลี่ยนใหม่!! ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าทุกคน
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved