The Importance of Building ​Nation Brand
11 Mar 2024

ในยุคที่เศรษฐกิจทั่วโลกเชื่อมโยงถึงกัน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการสื่อสารข้ามพรมแดนเกิดขึ้นในทันที แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ประจำชาติได้ขยายออกไปเกินขอบเขตทางภูมิศาสตร์

ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับในด้านขอบเขตทางภูมิศาสตร์และโครงสร้างทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความแข็งแกร่งและการสะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์ของตนในเวทีโลกด้วย

‘แบรนด์แห่งชาติ’ จึงเหมือนการบอกเล่าถึงชื่อเสียง การรับรู้ และภาพลักษณ์โดยรวมที่ประเทศหนึ่งนำเสนอต่อประชาคมโลก ซึ่งความสำคัญของ Nation Brand สามารถแจกแจงได้ดังนี้

 

enlightened ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ

แบรนด์แห่งชาติที่มีชื่อเสียงสามารถมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตรุดหน้าได้อย่างมาก โดยการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มโอกาสทางการค้า การส่งอออก และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตัวอย่างเช่น สิงคโปร์ และ สวิตเซอร์แลนด์ประสบความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากแบรนด์ประเทศที่แข็งแกร่งจนกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับโลก การรับรู้เชิงบวกของประเทศเหล่านี้ได้ดึงดูดบริษัทข้ามชาติ นักลงทุน และนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะลงทุนในประเทศที่มีภาพลักษณ์เชิงบวกและมั่นคงมากขึ้น

ขณะที่ เยอรมนี ก็เป็นอีกประเทศที่มี FDI สูง เพราะมีจุดแข็งคือเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ทรงพลังและหลากหลาย แรงงานที่มีทักษะสูงและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (56% ของประชากรเยอรมนีใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน) โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้ บรรยากาศทางสังคมที่เอื้ออำนวย กรอบกฎหมายที่มั่นคง และทำเลที่ตั้งใจกลางยุโรป

 

 

enlightened การทูตและ Soft Power

การสร้างแบรนด์ประเทศมีบทบาทสำคัญในการกำหนด Soft Power ของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวผู้อื่นผ่านการดึงดูดมากกว่าการบีบบังคับ แบรนด์แห่งชาติที่มีภาพลักษณ์เชิงบวกสามารถยกระดับความศักยภาพทางการทูตและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น  เพราะมีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในความร่วมมือและการเจรจาระหว่างประเทศ

ตัวอย่างเช่น ประเทศในกลุ่มนอร์ดิก (เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน) มีชื่อเสียงในด้านการใช้การทูตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างและยกระดับแบรนด์ของประเทศของตน โดยใช้กลยุทธ์และแนวทางที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกในเวทีโลก เช่น มักเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นต่อประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางสังคม และความยั่งยืน

โดยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ สหภาพยุโรป และเวทีระหว่างประเทศต่างๆ ด้วยการใช้อิทธิพลทางการทูตเพื่อกำหนดนโยบายและมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลระดับโลก ขณะเดียวกันยังส่งเสริมรูปแบบและนโยบายสวัสดิการสังคมผ่านช่องทางการทูต โดยมักเน้นย้ำถึงความสำเร็จของระบบการดูแลสุขภาพ การศึกษา และระบบประกันสังคม เป็นตัวอย่างของการกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลและความรับผิดชอบต่อสังคม

 

enlightened อิทธิพลทางวัฒนธรรมและการยอมรับระดับโลก

วัฒนธรรมของประเทศเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์ประเทศที่มีเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่การยอมรับในระดับโลกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมของประเทศ และส่งเสริมการรับรู้เชิงบวก

ตัวอย่างเช่น อิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดียที่มีต่อบอลลีวูด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หรือการยอมรับในระดับโลกเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการออกแบบที่สร้างสรรค์ของญี่ปุ่น

 

 

enlightened การส่งเสริมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ และแบรนด์ประเทศที่แข็งแกร่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม และมรดกอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ

ตัวอย่างเช่น แคมเปญ ‘100% Pure’ ของนิวซีแลนด์ซึ่งนำเสนอภูมิประเทศที่บริสุทธิ์ เป็นตัวอย่างสำคัญของการสร้างแบรนด์ประเทศที่ประสบความสำเร็จในภาคการท่องเที่ยว เน้นย้ำให้นิวซีแลนด์เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการผจญภัยและกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อรองรับความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประสบการณ์กลางแจ้งที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ที่สำคัญแคมเปญนี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังทำให้นิวซีแลนด์เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกอีกด้วย เพราะยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของประเทศในแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

 

enlightened สร้างความได้เปรียบให้กับแบรนด์สินค้าและบริการในประเทศ

การสร้างแบรนด์ประเทศเป็นกระบวนการสร้างและจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงเชิงบวกของประเทศในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์นี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเท่านั้น แต่ยังขยายความได้เปรียบไปยังแบรนด์และธุรกิจที่ดำเนินงานภายในประเทศนั้นด้วย

แบรนด์ประเทศที่แข็งแกร่งและมีภาพลักษณ์เป็นบวกสามารถปรับปรุงการรับรู้โดยรวมของผลิตภัณฑ์และบริการที่มาจากประเทศนั้นๆ ได้ เพราะผู้บริโภคมักเชื่อมโยงภาพลักษณ์ของประเทศกับคุณภาพ ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันแก่ธุรกิจ

ขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของประเทศที่ดีสามารถเปิดประตูสู่ตลาดโลกได้ โดยการอำนวยความสะดวกให้แบรนด์สินค้าและบริการหรือธุรกิจเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น ผู้บริโภคทั่วโลกอาจมีแนวโน้มที่จะลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่รู้จักกันดีในด้านคุณลักษณะเชิงบวก ซึ่งนำไปสู่โอกาสในการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

 

enlightened ความภาคภูมิใจและอัตลักษณ์ของชาติ

แบรนด์ประเทศที่น่าดึงดูดใจปลูกฝังความรู้สึกภาคภูมิใจและเอกลักษณ์ในหมู่พลเมืองของตน ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกของชาติ

ตัวอย่างเช่น การรณรงค์ ‘I Am An American’ ในสหรัฐอเมริกาหลังการโจมตี 9/11 มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามัคคีและความภาคภูมิใจของชาติ ด้วยแบรนด์ประเทศที่แข็งแกร่งสามารถรวมกลุ่มประชากรที่หลากหลายภายใต้อัตลักษณ์ร่วมกัน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันทางสังคมและมีความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความท้าทายต่างๆ

 

 

enlightened การดึงดูดผู้มีทักษะและมีความสามารถ

แบรนด์ประเทศที่มีภาพลักษณ์เชิงบวกสามารถดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา และผู้ประกอบการที่มีทักษะได้ ประเทศที่ถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่น่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการทำงานจะได้รับประโยชน์จากแรงงานที่มีความสามารถและมีความหลากหลายมากขึ้น

 

enlightened ความสามารถในการฟื้นตัวต่อภาวะวิกฤติ

แบรนด์ประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับสามารถทำหน้าที่เป็นกันชนในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติได้ เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์เชิงลบ ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศสามารถช่วยลดผลกระทบต่อธุรกิจโดยการรักษาความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนต่างชาติ

 

ทั้งนี้ การพัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ประเทศที่แข็งแกร่งนับว่ามีความท้าทายเป็นอย่างมาก เพราะกระบวนการนี้จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ในระยะยาว ความสม่ำเสมอ และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา นอกเหนือจากการต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและความชาญฉลาดในการเลือกใช้แพลตฟอร์มสื่อสารต่างๆ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก

หลายประเทศประสบปัญหาในการพัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เนื่องจากขาดทรัพยากร ความไม่มั่นคงทางการเมือง หรือความล้มเหลวในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่งต้องอาศัยเวลา เงิน และทรัพยากรจำนวนมาก และต้องใช้เวลาในการบรรลุเป้าหมาย

[อ่าน 5,297]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
The Charming Business of Art Toy
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสริมแกร่งธุรกิจครอบครัวสู่การเติบโตยั่งยืน
Soft Power เอาจริงหรือ?
ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทย แนะแบรนด์เสริมกลยุทธ์
9 แนวทางการสื่อสารความยั่งยืนให้กับองค์กร Effective Sustainability Communications
เปิดมุมมอง “ปิยะพงศ์ จิตต์จำนงค์” ถึงกลยุทธ์ KFC ของ CRG และแผนรุกตลาด QSR ปี 2567
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 0-2751-4995-6
Mobile : 062-194-4561
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 0-2751-4995-6
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved