วันนี้!! ถึง ๑๔ ตุลาคม "เดอะมอลล์" ชวนร่วมงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”
10 Oct 2018

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” พร้อมเชิญชวนประชาชน ร่วมชมนิทรรศการภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๔ ชุด ได้แก่ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์, กษัตริย์นักพัฒนา พระราชานักปราชญ์, สืบสานพระราชปณิธาน และ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ อันแสดงถึงความรัก ความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดการครองราชย์กว่า ๗๐ ปี

พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบิร์น เมืองแคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องด้วยทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกษาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙ ระหว่างที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านฝูงชนบริเวณถนนราชดำเนิน ได้มีเสียงหนึ่งตะโกนแทรกมาเข้าพระกรรณว่า “ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน” ในขณะนั้นทรงนึกตอบในพระทัยว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร” ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงติดตรึงอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านจนมิรู้ลืม ด้วยทรงตระหนักถึงภารกิจและทรงมีหน้าที่เพื่อชาติและประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่าบนผืนแผ่นดินไทย

กษัตริย์นักพัฒนา พระราชานักปราชญ์
๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยาม” พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมดูแลทุกข์สุขราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะห่างไกลการคมนาคมจะยากลำบาก หรือเป็นดินแดนแห้งแล้งทุรกันดาร พระองค์ทรงบากบั่นเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ที่ประทับส่วนพระองค์ พระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน ทรงจัดให้มีโครงการศึกษาทดลองทางเกษตรกรรม การปศุสัตว์ และการศึกษาทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะสามารถนำไปปรับใช้ และพระราชทานแก่ราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ 

สืบสานพระราชปณิธาน
นับตั้งแต่พระองค์ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ทรงวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้แก่พสกนิกรชาวไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวพระราชดำริต่อมา ทั้งในด้านการเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้, แหล่งน้ำ, ดิน, พลังงาน, การสาธารณสุข, การศึกษา, การสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวมถึงด้านการคมนาคมและการจราจรในเมืองใหญ่ ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงคิดค้นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยล แนวทางพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ท่านทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยให้นำมายึดถือปฏิบัติ เพื่อปูทางสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ล้วนเป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศอย่างแพร่หลาย และเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ องค์การสหประชาชาติ (United Nations ; UN) โดย โคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ทูลเกล้าถวายรางวัล "ความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์ The Human Development Lifetime Achievement Award” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรไทยตลอดรัชสมัย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของรางวัลดังกล่าว

ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
ณ บัดนี้พระองค์ได้ทรงแสดงให้ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ ว่า ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ ทรงดำเนินการบรรลุพระราชสัตยาธิษฐาน ตามพระปฐมบรมราชโองการอย่างแท้จริงด้วยพระวิริยะอุตสาหะ, พระปรีชาสามารถ, พระจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมล้นด้วยน้ำพระทัย และพระมหากรุณาธิคุณเอนกอนันต์ ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง ปกครองแผ่นดิน และดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะปกครองแผ่นดินและพสกนิกรของพระองค์โดยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

แม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัยไปแล้ว แต่พระเกียรติยศ พระเกียรติศักดิ์ พระเกียรติคุณของพระองค์ยังปรากฏขจรขจายท่วมท้นเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เสมือนหนึ่งว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ ทรงสถิตอยู่ในความเคารพสักการะนับถือบูชาอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบชั่วนิจนิรันดร์

การนี้ "เดอะมอลล์" ร่วมกับ “ไปรษณีย์ไทย” จัดจำหน่ายแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ และจัดแสดงนิทรรศการแสตมป์ "ทุกดวงตราจารึกไว้...สถิตใจไทยนิรันดร์" ประกอบด้วย ชุดพระบรมฉายาลักษณ์ ชุดวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชุดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ชุดพระราชกรณียกิจและพระราชอัจฉริยภาพ และชุดอื่น ๆ สิ่งสะสมพิเศษที่เกี่ยวเนื่อง

นอกจากนี้ยังมีจัดแสดง และเวิร์คช็อปหล่อเหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ “รักพ่อ และ ทรงรัก” จากโครงการให้เบ็ด ดีกว่าให้ปลา (เฉพาะวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) ที่ทุกคนสามารถร่วมเวิร์คช็อป และรับเหรียญที่ระลึก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมชมการแสดงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ให้ฟังตลอดการจัดงาน ที่อีเว้นต์ ฮอลล์ จีเอ ชั้น จี เดอะมอลล์ บางกะปิ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

พร้อมกันนี้ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, บางแค และ บางกะปิ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๑๖๓๕

[อ่าน 365]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เอไอเอส สนับสนุน “การเรียนออนไลน์” ของเยาวชนไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โชว์ตัวเลขผลงานไตรมาส 1/ 2563 เติบโตสวนกระแส 41%
ซัมมิท แคปปิตอล จับมือ แรบบิท ไฟแนนซ์ ขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
ศูนย์บริการซัมซุงเปิดให้บริการแล้วพร้อมมาตรการ 'สะอาด สบายใจ ยกให้เราดูแลคุณ'
กรุงศรีจัดซีรีส์สัมมนาออนไลน์ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ลูกค้าธุรกิจ ปรับตัวรับ “New Normal”
แชริตี้คอนเสิร์ต “ONE LOVE ASIA”ระดมทุนเพื่อยูนิเซฟ ผ่าน YouTube ค่ำวันที่ 27 พ.ค.นี้
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved