วันนี้!! ถึง ๑๔ ตุลาคม "เดอะมอลล์" ชวนร่วมงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”
10 Oct 2018

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” พร้อมเชิญชวนประชาชน ร่วมชมนิทรรศการภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๔ ชุด ได้แก่ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์, กษัตริย์นักพัฒนา พระราชานักปราชญ์, สืบสานพระราชปณิธาน และ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ อันแสดงถึงความรัก ความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดการครองราชย์กว่า ๗๐ ปี

พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบิร์น เมืองแคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องด้วยทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกษาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙ ระหว่างที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านฝูงชนบริเวณถนนราชดำเนิน ได้มีเสียงหนึ่งตะโกนแทรกมาเข้าพระกรรณว่า “ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน” ในขณะนั้นทรงนึกตอบในพระทัยว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร” ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงติดตรึงอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านจนมิรู้ลืม ด้วยทรงตระหนักถึงภารกิจและทรงมีหน้าที่เพื่อชาติและประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่าบนผืนแผ่นดินไทย

กษัตริย์นักพัฒนา พระราชานักปราชญ์
๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยาม” พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมดูแลทุกข์สุขราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะห่างไกลการคมนาคมจะยากลำบาก หรือเป็นดินแดนแห้งแล้งทุรกันดาร พระองค์ทรงบากบั่นเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ที่ประทับส่วนพระองค์ พระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน ทรงจัดให้มีโครงการศึกษาทดลองทางเกษตรกรรม การปศุสัตว์ และการศึกษาทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะสามารถนำไปปรับใช้ และพระราชทานแก่ราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ 

สืบสานพระราชปณิธาน
นับตั้งแต่พระองค์ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ทรงวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้แก่พสกนิกรชาวไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวพระราชดำริต่อมา ทั้งในด้านการเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้, แหล่งน้ำ, ดิน, พลังงาน, การสาธารณสุข, การศึกษา, การสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวมถึงด้านการคมนาคมและการจราจรในเมืองใหญ่ ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงคิดค้นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยล แนวทางพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ท่านทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยให้นำมายึดถือปฏิบัติ เพื่อปูทางสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ล้วนเป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศอย่างแพร่หลาย และเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ องค์การสหประชาชาติ (United Nations ; UN) โดย โคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ทูลเกล้าถวายรางวัล "ความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์ The Human Development Lifetime Achievement Award” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรไทยตลอดรัชสมัย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของรางวัลดังกล่าว

ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
ณ บัดนี้พระองค์ได้ทรงแสดงให้ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ ว่า ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ ทรงดำเนินการบรรลุพระราชสัตยาธิษฐาน ตามพระปฐมบรมราชโองการอย่างแท้จริงด้วยพระวิริยะอุตสาหะ, พระปรีชาสามารถ, พระจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมล้นด้วยน้ำพระทัย และพระมหากรุณาธิคุณเอนกอนันต์ ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง ปกครองแผ่นดิน และดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะปกครองแผ่นดินและพสกนิกรของพระองค์โดยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

แม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัยไปแล้ว แต่พระเกียรติยศ พระเกียรติศักดิ์ พระเกียรติคุณของพระองค์ยังปรากฏขจรขจายท่วมท้นเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เสมือนหนึ่งว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ ทรงสถิตอยู่ในความเคารพสักการะนับถือบูชาอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบชั่วนิจนิรันดร์

การนี้ "เดอะมอลล์" ร่วมกับ “ไปรษณีย์ไทย” จัดจำหน่ายแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ และจัดแสดงนิทรรศการแสตมป์ "ทุกดวงตราจารึกไว้...สถิตใจไทยนิรันดร์" ประกอบด้วย ชุดพระบรมฉายาลักษณ์ ชุดวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชุดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ชุดพระราชกรณียกิจและพระราชอัจฉริยภาพ และชุดอื่น ๆ สิ่งสะสมพิเศษที่เกี่ยวเนื่อง

นอกจากนี้ยังมีจัดแสดง และเวิร์คช็อปหล่อเหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ “รักพ่อ และ ทรงรัก” จากโครงการให้เบ็ด ดีกว่าให้ปลา (เฉพาะวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) ที่ทุกคนสามารถร่วมเวิร์คช็อป และรับเหรียญที่ระลึก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมชมการแสดงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ให้ฟังตลอดการจัดงาน ที่อีเว้นต์ ฮอลล์ จีเอ ชั้น จี เดอะมอลล์ บางกะปิ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

พร้อมกันนี้ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, บางแค และ บางกะปิ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๑๖๓๕

[อ่าน 74]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
SIRI โค้งแรกปี 62 ผลประกอบการพุ่ง
กรุงเทพประกันชีวิตเปิดตัวแผนประกันสุขภาพเหนือระดับ จ่ายค่ารักษาสูงสุด 100 ล้าน
เอ็มจี ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ผลักดัน “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า”
“ซัมซุง” โชว์สุดยอดนวัตกรรมจอภาพ ในงาน “InfoComm Southeast Asia”
“ไฮยีน” ชวนพิสูจน์พลังสะอาด “มูฟให้สุด หยุดทุกคราบ”
“SINGHA REWARDS” จัด Special Day พาฟิน กิน “บอนชอน”
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved