"มหิดล" จับมือ "ซีพี" สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร "เพื่อคุณภาพชีวิต"
03 Apr 2019

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด หน่วยงานวิจัยอาหารซีพีแรม จัดการสัมมนาวิชาการในโอกาสลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสนับสนุนและยกระดับการพัฒนาวิชาการด้านโภชนาการ สร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนนำผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์

โดยความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานนี้จะครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

  1. การศึกษาและพัฒนากิจกรรมวิชาการและวิจัยด้านอาหาร เพื่อโภชนาการจากการมีส่วนร่วมของพหุภาคีที่สำคัญ อาทิ นักวิชาการ ภาคธุรกิจ และชุมชนท้องถิ่น
  2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านโภชนาการ อาทิ ร่วมพัฒนานวัตกรรมอาหารผ่านโครงการวิจัย สนับสนุนการจัดทำห้องปฏิบัติการ
  3. การจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านโภชนาการ
  4. การแลกเปลี่ยนวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากร ในการพัฒนาทางวิชาการและฝึกอบรม
  5. การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวในการสัมมนาครั้งนี้ว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่สถาบันโภชนาการในฐานะหน่วยงานวิชาการจะได้นำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้กว้างขวางและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนไทย เป็นการผลักดันผลงานวิจัย “จากหิ้ง...สู่ห้าง” รวมถึงสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ ยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมหิดลที่ต้องการให้หน่วยงานด้านวิชาการและภาคเอกชน ทำงานร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อีกทั้งช่วยเสริมศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการตลาด แผนธุรกิจ การผลิต รวมทั้งการกระจายสินค้าสู่สาธารณะ ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันโภชนาการ

ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนางานทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการ ในระดับประเทศ รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการวิจัยและเรียนรู้ในสถานที่ผลิตจริง ซึ่งจะก่อประโยชน์อย่างยิ่งกับการเรียนการสอนของสถาบันโภชนากาน

“สถาบันโภชนาการจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด ในด้านการพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย”

วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด กล่าวว่า ซีพีแรมยังคงใช้เงิน 1% ของยอดขายหรือปีละ 150-200 ล้านบาท ทุ่มให้กับการวิจัยและพัฒนาให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ใน การขับเคลื่อนธุรกิจ ยกระดับองค์กรสู่ CPRAM 4.0 รวมถึงยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีชีวภาพ มาพัฒนาอาหารสุขภาพและอาหารสำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น

“การที่สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างชัดเจน ซีพีแรม จึงได้พัฒนาสินค้าออกมาตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งตอนนี้ทำออกมาวางตลาดแล้วคือ ข้าวต้มผู้สูงวัย” มีคุณสมบัติ เคี้ยวแหลกง่าย ดูดซึมได้ดี และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ผู้สูงอายุต้องการเป็นเพราะกลุ่มผู้สูงอายุต้องการกินอาหารไม่เหมือนคนปกติ”

นอกจากนี้ ซีพีแรมยังได้พัฒนาอาหารสุขภาพ และอาหารสำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม เข้าไปตอบโจทย์ความต้องการ อาทิ กลุ่มผู้ป่วยหรือมีโรคประจำตัว ซึ่งต้องการอาหารคุณสมบัติพิเศษ เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ต้องการอาหารที่หวานน้อย หรืออาหารมีความหวานปกติ แต่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วอัตราการดูดซึมความหวานต่ำ ไม่ทำให้ปริมาณน้ำตาลในร่างกายปรับเพิ่มขึ้น เป็นต้น

ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent mobility) ซึ่งดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพจากแป้งที่ผ่านการดัดแปรเพื่อลดปริมาณแป้งย่อยเร็ว” และ “การพัฒนาการใช้เทคนิคกักเก็บสารสำคัญเพื่อคงสภาพสารอาหารในผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มคนเฉพาะเจาะจง”

และ ดร.พัชรี กิตติสุบรรณ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด ในฐานะหัวหน้านักวิจัยของบริษัท ซึ่งร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้ร่วมกันกล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอาหารฟังก์ชัน (Functional Food) ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการโภชนาการเฉพาะบุคคลได้ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้เทคนิคกักเก็บสารอาหารสำคัญ ช่วยคงสภาพสารอาหาร ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียสารอาหารในระหว่างขั้นตอนการผลิต การขนส่งและการเก็บรักษา อีกทั้งยังสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารอาหาร ทำให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

“รวมถึงช่วยให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพของตนได้มากขึ้น เช่น ข้าวต้มสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในผลงานนวัตกรรมอาหารเพื่อสังคมที่สถาบันโภชนาการพัฒนาร่วมกันกับซีพี ฟู้ดแล็บ พัฒนาขึ้น

โดยข้าวต้มดังกล่าวเป็นข้าวต้มสำเร็จรูปที่มีชิ้นเนื้อสัตว์ และผักที่ขึ้นรูปใหม่ มีเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน และมีสารอาหารครบถ้วน มีการกระจายตัวของสัดส่วนพลังงานจากสารอาหารหลักที่เหมาะสม อีกทั้งมีใยอาหารสูงและมีโซเดียมต่ำอีกด้วย ซึ่งขณะนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้มีวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว”

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการพัฒนาขนมไทยให้มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลในเลือดและผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งคาดว่าจะออกสู่เชิงพาณิชย์ในเร็วๆ นี้ รวมทั้งจากความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ จะได้ส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต

[อ่าน 538]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ.ส.ค. คุมเข้มกระบวนการผลิต-ส่งนมคุณภาพจากโรงงานถึงบ้าน
แอร์เอเชียขายสินค้าที่ระลึกจากฟ้าส่งถึงบ้าน ผ่าน Shopee แล้ว!
ลาซาด้า ติดอาวุธฟีเจอร์ เปิดตัว “เครื่องมือสปอนเซอร์” ช่วยโกยยอดให้ผู้ขาย
กสิกรไทย-รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เปิดตัวแอป TUH for All ชู TUH OPD Online พบหมอออนไลน์
‘เซ็นทรัลพัฒนา’ เพิ่มมาตรการเข้มจัด Family Zone รับการปลดล็อคระยะที่ 3
'เซ็นทรัล รีเทล' ซื้อหุ้นแฟมิลี่มาร์ทเต็ม 100% พร้อมพัฒนาโมเดลใหม่ รับ NOW NORMAL
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved