‘มูลนิธิเป๊ปซี่โค’ ผนึก ‘มูลนิธิรักษ์ไทย’ เปิดตัวโครงการ ‘She Feeds the World ประเทศไทย’
04 Mar 2024

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับองค์การแคร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การสนับสนุนจาก มูลนิธิเป๊ปซี่โค จัดงานพิธีเปิดโครงการ “She Feeds the World ประเทศไทย” ที่มุ่งส่งเสริมด้านการเกษตรแก่เกษตรกรหญิงและเยาวชนคนหนุ่มสาว หรือที่เรียกว่า “เกษตรกรรุ่นใหม่” ที่มีอายุระหว่าง 17-45 ปี ในพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน น่าน และพะเยา

โดยเป็นสื่อกลางในการช่วยประสานภาคีเครือข่าย และเข้าสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรหญิงและเกษตรกรคนรุ่นใหม่ เพื่อต่อยอดพัฒนาระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน และทำงานร่วมกับองค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้คนในพื้นที่เข้าถึงโภชนาการที่ดี มีน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ มีความมั่นคงด้านอาหารและรายได้จากภาคการเกษตร

 

จุดเริ่มต้นของโครงการ She Feeds the World ประเทศไทย สืบเนื่องมาจากปัญหาภาคการเกษตรในประเทศไทย ที่เกษตรกรในตลาดแรงงานมีรายได้ต่ำที่สุดและมีการเติบโตช้าที่สุดเมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ เพียงร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งอีกปัญหาสำคัญของเกษตรกรไทยในปี พ.ศ. 2560  ที่พบว่า ร้อยละ 40 ของครัวเรือนไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ร้อยละ 42 สามารถเข้าถึงน้ำเพื่อการเกษตรและมีเพียงร้อยละ 26 เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบชลประทานได้ พร้อมด้วยปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน จากการที่เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากเกินไป

อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรกรรายย่อยที่มีบทบาทสำคัญในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้กำหนดในเรื่องการพัฒนาประเทศด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน และการส่งเสริมบทบาทหญิงชาย ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของ “องค์การสหประชาชาติ” (United Nations)

 

จากปัญหาและปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมา จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ She Feeds the World ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืนและการเกษตรแบบยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศสำหรับเกษตรกรไทยรุ่นต่อไป เสริมสร้างระบบการเกษตรและการตลาดนอกเหนือจากชุมชนผ่านพันธมิตร ความร่วมมือ และนวัตกรรม และสนับสนุนการเสริมพลังของผู้หญิงและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยโดยการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคมและเพศที่เลือกปฏิบัติ

 

 

ดร. มลชยา เตชะไพบูลย์ กรรมการ มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวถึงแผนการดำเนินโครงการฯ ว่า

“โครงการนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2565-2567  เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยโครงการจะมุ่งเน้นเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรหญิงและกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน น่าน และพะเยา ส่งเสริมการสร้างระบบการเกษตรและการตลาดเพื่อเกษตรกรรายย่อย และสนับสนุนการเสริมพลังของผู้หญิงในภาคการเกษตร

โดยมูลนิธิรักษ์ไทยได้ประสานหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนเกษตรกรหญิงและเกษตรกรคนรุ่นใหม่ภายใต้โครงการนี้ พร้อมทั้งร่วมกับองค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้คนในพื้นที่เข้าถึงโภชนาการที่ดี มีน้ำสะอาดอย่างเพียงพอเพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ตลอดจนมีความมั่นคงทางอาหารและมั่นคงทางรายได้อีกด้วย”

 

โครงการ She Feeds the World ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก มูลนิธิเป๊ปซี่โค ที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาของเกษตรกรหญิงและเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งกำลังส่งผลกระทบในระดับประเทศ และเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ทางมูลนิธิเป๊บซี่โคต้องเข้ามาช่วยแก้ไขและสนับสนุน

“ด้วยพันธกิจหลักของมูลนิธิเป๊ปซี่โคที่มีต่อการจัดการกับระบบอาหารในระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน” ซีดี กลิน ประธานมูลนิธิเป๊ปซี่โคกล่าว “ด้วยความร่วมมือกับองค์การแคร์ มูลนิธิเป๊ปซี่โคมีความมุ่งมั่นที่จะขยายโครงการ She Feeds the World เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรหญิงและเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืน และกำหนดบรรทัดฐานทางเพศใหม่ในการเกษตร”

 

 

บุษบา วงศ์นภาไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า

“โครงการ She Feeds the World สอดคล้องกับกลยุทธ์ pep+ (PepsiCo Positive) ของเป๊ปซี่โค ในด้านการเกษตรเชิงบวก (Positive Agriculture) โดยการนำระบบเกษตรแบบฟื้นฟู (Regenerative Agriculture) มาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต และเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้คนในภาคเกษตรกรรม เราเชื่อว่าด้วยการตั้งเป้าหมายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก โครงการ She Feeds the World จะช่วยปรับปรุงแนวทางการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และกระจายทางเลือกในการดำรงชีวิตเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต”

 

โดยภายในงานยังมีการจัดงานเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจเรื่อง ประสบการณ์และแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการ  โดยมีตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมาร่วมพูดคุยและแชร์ความรู้ที่ได้รับ พร้อมบอกเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการได้เข้าร่วมโครงการ

โดยมีตัวแทนของผู้เข้าร่วมโครงการ

  • ทิวากร ธนู จังหวัดเชียงราย: เกษตรหยัดยืน ความท้าทายของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในวิถีชีวิตใหม่
  • สมคิด ธีระสิงห์ จังหวัดลำพูน: วิถีเกษตร ทำเท่าเดิมหรือลดลง นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดตัวแทนชาวบ้าน
  • กุสุมา เปรมชื่มพนาวรรณ จังหวัดเชียงใหม่: ออมทรัพย์กับการพัฒนาศักยภาพและบทบาท ผู้หญิงในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
  • หล้า กันทะปัน จังหวัดเชียงราย: บทบาทผู้หญิงกับการพัฒนาชุมชนในภาวะการปรับตัวด้านการเกษตร

 

 

มูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้การดำเนินงานที่เป็นสากลระดับโลก ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2540 เพื่อสานต่องานของ CARE International (ประเทศไทย) ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือผู้เปราะบาง ภายใต้การดำเนินงานโครงการหลัก 5 ประการ คือ ส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิง (Women’s Empowerment), ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน (Children/Youth), สิ่งแวดล้อม (Environment), สุขภาพ (Health), บรรเทาสาธารณภัย (Emergency Response)

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้สิทธิความเสมอภาค สามารถกำหนดอนาคตของตนเองและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนยากจนและกลุ่มด้อยโอกาส โดยการวิเคราะห์แก่นแท้ของปัญหากำหนดและดำเนินการทางเลือกที่เหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในงานพัฒนาอย่างยั่งยืน”

[อ่าน 201]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“เพอร์ร่า” ออกคอลเล็กชั่น 2024 ดึง “Malika Favre” ศิลปินชาวฝรั่งเศส ดีไซน์ฉลากลิมิเต็ด เอดิชั่น ย้ำจุดแข็งน้ำแร่ เบอร์ 1
ทรูบิสิเนส คัดสรรเบอร์มงคล 7 กลุ่มธุรกิจ 5 สายอาชีพ
SSRG เปิดตัวโครงการอสังหาฯ ยักษ์ใหญ่ในกัมพูชา
AP-SCG พันธมิตรขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียว
ICONCRAFT ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์งานคราฟต์ล้ำค่าจากช่างฝีมือไทย
AIS จับมือ Apple ให้บริการ AIS Care+ with AppleCare Services รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 0-2751-4995-6
Mobile : 062-194-4561
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 0-2751-4995-6
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved