เอสซีจี แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 กำไรหลักจากธุรกิจเคมีภัณฑ์
26 Oct 2016

          ผลประกอบการเอสซีจีไตรมาสที่ 3 และ 9 เดือนแรกของปี 2559 กำไรหลักจากธุรกิจเคมีภัณฑ์ดีขึ้น จากวัฏจักรขาขึ้นของธุรกิจปิโตรเคมี ชี้แนวโน้มความต้องการด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 
          รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปิดเผยว่า งบการเงินรวมก่อนสอบทานของ เอสซีจีในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีรายได้จากการขาย 104,957 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง และจากสินค้าซีเมนต์ที่มีปริมาณและราคาขายลดลง และลดลงร้อยละ 4 จากไตรมาสก่อน ตามปัจจัยฤดูกาล มีกำไรสำหรับงวด 14,091 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากธุรกิจเคมีภัณฑ์ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการตั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 1,800 ล้านบาท แต่ลดลงร้อยละ 12 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากธุรกิจซิเมนต์มีผลการดำเนินงานที่ลดลงตามปัจจัยฤดูกาล


          สำหรับผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2559 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 323,829 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากความต้องการปูนซีเมนต์ของตลาดภายในประเทศชะลอตัว และจากราคาขายสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลงตามราคาน้ำมันที่ลดลง มีกำไร 43,606 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีของธุรกิจเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการส่งออก 86,821 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 ของยอดขายรวม ลดลงร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน


          สำหรับธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียน นอกเหนือจากประเทศไทย ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เอสซีจีมีรายได้จากธุรกิจที่มีฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน และจากการส่งออกไปยังอาเซียน 24,490 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้รวม ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน ทั้งนี้ เป็นรายได้จากธุรกิจที่มีฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 13,129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และรายได้จากการส่งออกไปยังอาเซียน 11,362 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้รวม ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน สำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2559 มีรายได้จากฐานการผลิต และการส่งออกไปอาเซียน เท่ากับ 74,072 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 จากยอดขายรวม ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ทั้งนี้ เอสซีจีมีสินทรัพย์รวมในอาเซียน นอกเหนือจากประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มูลค่า 121,499 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 23 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท


สินทรัพย์รวมของเอสซีจี ณ วันที่  30 กันยายน 2559 มีมูลค่า 528,395 ล้านบาท

 

ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 และ 9 เดือนของปี 2559 แยกตามรายธุรกิจดังนี้


          เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีรายได้จากการขาย 40,970 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลงร้อยละ 5 จากไตรมาสก่อน ผลจากทั้งปริมาณและราคาที่ลดลงของตลาดในประเทศ มีกำไรสำหรับงวด 1,680 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลงร้อยละ 32 จากไตรมาสก่อน ตาม EBITDA ที่ลดลง และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโรงงานใหม่ในต่างประเทศ ใน 9 เดือนแรกของปี 2559 มีรายได้จากการขาย 129,834 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสภาวะตลาดในประเทศที่ยังคงซบเซา กระทบต่อการเติบโตของราคาและปริมาณขาย มีกำไร 7,446 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตาม EBITDA ที่ลดลงและค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น


          เอสซีจี เคมิคอลส์  ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีรายได้จากการขาย 48,138 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลงร้อยละ 3 จากไตรมาสก่อน จากทั้งราคาและปริมาณขายที่ลดลง มีกำไรสำหรับงวด 11,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 74 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากมีการตั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 1,800 ล้านบาท ใน 9 เดือนแรกของปี 2559 มีรายได้จากการขาย 145,477 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับตัวลดลง มีกำไร 32,122 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดีขึ้นและต้นทุนราคาวัตถุดิบที่ลดลง


          เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีรายได้จากการขาย 18,449 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 2 จากไตรมาสก่อน มีกำไรสำหรับงวด 670 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 34 จากไตรมาสก่อน ใน 9 เดือนแรกของปี 2559 มีรายได้จากการขาย 56,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นในสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ มีกำไร 2,940 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน


          รุ่งโรจน์ กล่าวว่า “ธุรกิจเคมีภัณฑ์ดีอย่างต่อเนื่องจากวัฏจักรขาขึ้นของธุรกิจปิโตรเคมี ส่วนตลาดปูนซีเมนต์ภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากปีนี้ฝนมีปริมาณมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ประกอบกับโครงการลงทุนจากภาครัฐอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ อีกทั้งภาคเอกชนยังคงชะลอตัวในการลงทุน ขณะที่ภูมิภาคอาเซียนความต้องการปูนซีเมนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง สำหรับการลงทุนในประเทศอื่นๆ คืบหน้าตามแผน โรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศเมียนมา อยู่ในระหว่างการทดสอบการเดินเครื่องการผลิต และจะมีสินค้าออกสู่ตลาดได้ในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ สำหรับในสปป.ลาวคาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 


          สำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2559 เอสซีจีมียอดขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products & Services - HVA) 122,219 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของยอดขายรวม ใกล้เคียงกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยใช้งบประมาณงานวิจัยและพัฒนากว่า 3,208 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของยอดขายรวม โดยยังคงเดินหน้าลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน”    

                                                         

          คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ออกและเสนอหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2559 (SCC20NA) จำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.0 โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ จะนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ SCC16NA จำนวน 25,000 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดยเสนอขายให้กับนักลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของเอสซีจีเมื่อรวมหุ้นกู้ชุดใหม่ที่จะออกแล้ว จะมีวงเงินหุ้นกู้ที่ออกรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 166,500 ล้านบาท

[อ่าน 118]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ทีเอ็มบีมุ่งขยายฐานลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ Get MORE with TMB
เอสซีจี ชวนติดตาม “Tips เด็ดเข้าครัวแบบโปรโม” โมรียา จุฑานุกาล
ดับบลิวโอบี จับมืออายุน้อยร้อยล้าน ปั้นมหกรรม “โอกาสเพื่อความสำเร็จ”
“ฮาบิเทีย ยาร์ด รามอินทรา” บ้านท่ามกลางความเป็นส่วนตัวสูงสุด
เจมาร์ทฉลองครบรอบ 30 ปี “จัดเต็ม ดูแลเครื่อง ดูแลคุณ ลุ้นโชคใหญ่”
“อลิอันซ์ อยุธยา” จัดกิจกรรมวันครอบครัว ส่งมอบความสุขแก่ลูกค้าคนพิเศษ
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved