“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” ร่วมกับ “มูลนิธิรักษ์ไทย” เปิดตัวโครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
18 Feb 2020

 

สถานการณ์ขยะยังคงเป็นประเด็นสำคัญและถูกพูดถึงตลอดมานอกจากปริมาณขยะพลาสติกที่ประเทศไทยสร้างขึ้นปีละ 2 ล้านตันแต่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 25 เท่านั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยยังเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่มหาสมุทรมากที่สุดในโลก

 

การใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่าการนำกลับมาใช้ซ้ำรวมทั้งการแยกขยะให้กลายเป็นนิสัยจึงถือเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ก่อนที่ผลกระทบกับโลกจะยิ่งเลวร้ายลงไปกว่านี้ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPBT  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าซันโทรี่และเป๊ปซี่ เดินหน้ารณรงค์การคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET โดย นายจรณชัย ศัลยพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ ได้เปิดตัว โครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและจัดกิจกรรม “เทรน เดอะ เทรนเนอร์” การอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยง เพื่อให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งได้มอบถังขยะสำหรับการแยกขยะให้ถูกประเภทแก่โรงเรียนและชุมชน รวมทั้งสิ้น 240 ถัง

 

 

จรณชัย ศัลยพงษ์ กล่าวว่า  ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทยตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยเราเชื่อว่าการรณรงค์ปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนั้น ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ในระดับเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีความรู้ และเกิดความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยมุ่งหวังช่วยเพิ่มอัตราการรีไซเคิลให้สูงขึ้นจึงได้ริเริ่มโครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัดและมูลนิธิรักษ์ไทย โดยเริ่มโครงการนำร่องในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเราต้องขอขอบคุณสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2  ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะ

 

 

สำหรับ กิจกรรม “เทรน เดอะ เทรนเนอร์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เป็นกิจกรรมฝึกอบรมครูและบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อนำความรู้เรื่องการคัดแยกขยะไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนและคนในชุมชนในวงกว้าง ได้รับความสนใจจากผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรท้องถิ่นเป็นอย่างดีมีตัวแทนครูจาก 11 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอหนองแค แก่งคอย และวิหารแดง จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมโครงการ

ระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงที่จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วันนั้น เต็มไปด้วยกิจกรรมอันหลากหลาย ทั้งกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องความสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีให้แก่เด็กและเยาวชน และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมบรรยายให้ความรู้

โดยกิจกรรมเริ่มจากการปูพื้นฐานสร้างความเข้าใจเรียนรู้ประเภทขยะ กระบวนการรีไซเคิล รวมถึงการสร้างมูลค่าให้กับขยะที่ใช้แล้ว ซึ่งจะเป็นเทคนิคสำคัญสำหรับครูในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการมอบถังขยะสำหรับการแยกขยะให้ถูกประเภท ประกอบไปด้วย ถังสีแดงสำหรับขยะอันตราย ถังสีเขียวสำหรับขยะเปียก ถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล  และถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไป ให้กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น 240 ถัง

 

 

ภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า การจับมือกับ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทย เป็นการส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะ เพื่อนำวัสดุที่สามารถรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่เราได้พัฒนาขึ้นร่วมกันนี้ ใช้หลักและกรอบแนวคิดการจัดการขยะของกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นหนักในประเด็นการคัดแยกขยะต้นทาง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และจะขยายการรณรงค์แยกขยะไปยังชุมชนในพื้นที่ใกล้โรงเรียน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ 100%

 

 

โดยแผนงานที่สำคัญคือ การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะโดยเฉพาะขวดพลาสติกในโรงเรียน การจัดกิจกรรมโรดโชว์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสระบุรีที่ร่วมโครงการ การเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพัฒนาแกนนำมือปราบขยะ การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการจัดประกวดโครงงานการจัดการขยะขวดพลาสติกในโรงเรียน เพื่อชิงทุนการศึกษา

ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความตระหนักรู้ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พฤติกรรมการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และการไม่แยกขยะได้สร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล ซึ่งที่สุดนั้น ผลกระทบเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาหาตัวเราอย่างไม่มีทางเลี่ยง

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมโครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะได้ที่ เฟซบุ๊ค: เยาวชนพิชิตขยะ

[อ่าน 296]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดให้ผู้ขับรถแท็กซี่ตรวจ COVID-19 ได้ฟรี 10 ต่อวัน
ฟูจิฟิล์ม พร้อมให้การสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
FWD เพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้าใหม่ คุ้มครองทันทีหลังแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคโควิด 19
“แฟลช เอ็กซ์เพรส” รับสมัครลูกจ้างตกงาน ร่วมเป็นพนักงานรับ-ส่งพัสดุรายวัน จำนวนมาก
GQ Apparel ส่งนวัตกรรมเจ๋ง GQWhite™ Mask สู้โควิด-19 พร้อมดันแคมเปญ #SaveaMask
ประกาศให้ใช้ฟรี แพลตฟอร์มสัมภาษณ์งาน ช่วยองค์กรผ่านวิกฤติ COVID-19
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved