สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดเทศกาลโคนมแห่งชาติ เทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งการโคนมไทย”
31 Jan 2019

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Dairy Thailand Towards Sustainable Development Goals (SDGs)) พร้อมทรงเปิด“โรงงานนมมวกเหล็ก ระยะที่ 2” ที่ อ.ส.ค. ได้มีการพัฒนาปรับปรุงโรงงาน พร้อมนำเทคโนโลยีเครื่องจักร Hi-Speed เข้ามาใช้ในการผลิต

โดยมีกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสหกรณ์โคนม และประชาชนชาวอำเภอมวกเหล็ก และพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้ารับเสด็จ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เชิงเขาตาแป้น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้กล่าวถึงการจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562” ว่าองค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปิ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยและปวงชนชาวไทยที่ได้บริโภคนมอันเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในราคาถูกอย่างกว้างขวางและครอบคลุมทั้งประเทศ

นอกจากนี้ การจัดงานดังกล่าวยังได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย ตลอดจนเป็นเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมโคนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน

ซึ่งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ตรงกับวันโคนมแห่งชาติ อ.ส.ค. ได้จัดให้มีการแถลงข่าวงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น ณ บริเวณ อาคาร 1962 อาคารประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดเริ่มต้นโคนมอาชีพพระราชทาน จากในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมมีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่10) สำหรับโคนมที่ชนะเลิศการประกวดโคนมด้านผลผลิต ประเภทโคนมมากท้องแรก อายุไม่เกิน 28 เดือน และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับโคนมที่ชนะเลิศการประกวดโคนมด้านผลผลิต ประเภทโคนมมาก ไม่จำกัดอายุ เพื่อนำมามอบในงานประกวดโคนม ครั้งที่ 36 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์โคนม และแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตน้ำนมดิบของโคนมไทยจากเกษตรกรไทย

โดยในวันที่ 30 มกราคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562” โดย อ.ส.ค. นำเสนอไฮไลท์เรื่อง "ฟาร์มประสิทธิภาพสูง" (Thai-Denmark Smart Dairy Farm) การยกระดับคุณภาพการจัดการสุขภาพโคนมโดยการใช้สมุนไพรทดแทน เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ฟาร์มโคนมอินทรีย์, การจำลอง Model โชว์การใช้พลังงาน Solar Cell รถห้องเย็นไฟฟ้า เพื่อใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์นม

รวมถึงการนำเสนอเครื่องฆ่าเชื้อโดยใช้แสงยูวี (Ultraviolet Radiation:UV) ทำลายเชื้อในน้ำนมดิบ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา, การแสดงสาธิต Solar cell เพื่อใช้เป็นพลังงานสำหรับห้องเย็นในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นม, การนำเสนอแบบจำลองฟาร์มโคนมสำหรับรีดนม 50 แม่รีด ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โคนม และการแสดงนวัตกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโคนมไทย เพื่อถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ

และในช่วงเวลา 12.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับรถยนต์พระทีนั่งเป็นองค์ประธานเปิดโรงงานนมมวกเหล็ก ระยะที่ 2 ที่ได้มีการปรับปรุงเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์นม โดยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรไฮสปีด (Hi-Speed) มาใช้ในกระบวนการผลิต และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา หลังจากนั้นเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบริเวณเชิงเขาตาแป้น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสระปทุม

ซึ่งหลังจากมีพิธีเปิดเทศกาลโคนมแห่งชาติแล้วนั้น อ.ส.ค. ได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองติดต่อกันระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในงานนอกจากมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านวิชาการโคนมไทยแล้วยังมีการนำเสนอสัมมนาวิชาการต่างๆ ภายใต้หัวข้อ จัดตั้งฟาร์มรับเลี้ยงโคนมทดแทนอย่างไรให้ปัง, การประกันภัยโคนม, ทางรอด-ทางเลือกสู่ความยั่งยืนโคนมไทย และการใช้ TMR ไม่สำเร็จ เคล็ดลับที่ต้องแก้ไข

ตลอดจนการจัดกิจกรรมประกวดแผนสื่อสารการตลาด “Milketing (มิลค์เก็ตติ้ง) การตลาดต่อยอดนมไทย-เดนมาร์ค From Gen Z to Gen X” เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการสื่อสารแบรนด์ สร้างการรับรู้และทำให้เกิดการยอมรับกับนมไทย-เดนมาร์ค โดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เพื่อรับทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและประกาศนียบัตร พร้อมนำเสนอแผนงานและประกาศผลการคัดเลือกระดับภูมิภาคในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องเพลง ประเภทยุวชนชาย/หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี, เยาวชนชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี และประชาชนทั่วไปชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ, กิจกรรมด้านกีฬา แข่งขันกีฬาตะกร้อ และการแข่งขันกีฬา มวยไทย โดยนำโปรโมเตอร์ชื่อดัง “พุฒ ล้อเหล็ก” มาจัดแสดง และการออกร้านค้าและปัจจัยการเลี้ยงโคนม

อีกทั้งยังมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตอย่างเต็มรูปแบบ นำทีมโดย ปู พงษ์สิทธิ คัมภีร์, จินตรา พูลลาภ, มนต์แคน แก่นคูน, มหาหิงค์ FC และภายในบูธโตโยต้า พบกับศิลปินชื่อดัง BNK48 และโป๊บ ธนวรรธน์

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยในปีนี้นอกจากเทศกาลงานโคนมแห่งชาติแล้ว ยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถ่ายภาพกับดอกประดู่แดงซึ่งบานสะพรั่งทั่วบริเวณฟาร์ม ทั้งนี้ อ.ส.ค. พร้อมบริการจัดรถพ่วงรับ-ส่งไปบริเวณไฮไลท์ซึ่งมีต้นประดู่แดง เพื่อให้ได้สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คอย่างใกล้ชิด

[อ่าน 3,008]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ธนชาต DRIVE รุกมาตรการ “ตั้งหลัก” ช่วยลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ รับมือสถานการณ์ Covid-19
เอ็มจี ส่ง NEW MG ZS EV 40 คัน ลงโครงการ EV Car Sharing มาพร้อมสถานีชาร์จ เพิ่มอีกกว่า 20 จุดทั่วกรุงเทพฯ
เปิดแล้วเฟสแรก “ห้างเซ็นทรัลที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา” ชูธงแลนด์มาร์กใหม่ย่านบางนา-ตราด
AWC ต้อนรับการเปิดดำเนินการโรงแรมในเครือ 16 แห่งทั่วไทย ด้วย 2 แคมเปญใหญ่
ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยางบีช มาพร้อมโปรโมชั่นห้องพักสุดพิเศษ “Summer Dreaming”
เวียตเจ็ทรับรางวัล "บริษัทที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย" สองปีซ้อน
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved